ျမန္မာႏုိင္ငံအတြက္ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု၏ အကူအညီေပးအပ္မႈ

အေမရိကန္ ႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီးဌာန

ေျပာေရးဆုိခြင့္ရွိသူရုံး

 

၂၀၁၇၊ ႏုိဝင္ဘာ ၁၅

ျမန္မာႏုိင္ငံအတြက္ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု၏ အကူအညီေပးအပ္မႈ

ျပည္သူအားလံုး၏ လူ႔အခြင့္အေရးကိုအေလးထားကာ ၿငိမ္းခ်မ္း၍ သာယာဝေျပာသည့္ ဒီမိုကရက္တစ္ ျမန္မာႏိုင္ငံကို အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စုက ေထာက္ခံပါသည္။ ရခုိင္ျပည္နယ္တြင္ျဖစ္ေပၚေနေသာ လူ႔အခြင့္အေရးႏွင့္ လူသားျခင္းစာနာမႈဆိုင္ရာ အက်ပ္အတည္းကို ေဆာလွ်င္စြာေျဖရွင္းရန္၊ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ဒီမိုကေရစီအသြင္ကူးေျပာင္းမႈကို အားျဖည့္ေပးရန္၊ စီးပြားေရး အခြင့္အလမ္းမ်ားတိုးခ်ဲ႕ေပးရန္၊ နိမ့္ပါးေသာလူထုအတြက္ႀကံ့ႀကံ့ခံႏုိင္ေရးႏွင့္ က်န္းမာေရးႏွင့္ ေစာင့္ေရွာက္မႈပုိမုိတိုးတက္ေကာင္းမြန္ရန္၊ အမ်ိဳးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရး ေရွ႕ဆက္ေဆာင္ရြက္ရန္၊ ေဒသခံလူမႈအသိုက္အဝန္းႏွင့္ အရပ္ဘက္ လူထုအေျချပဳအဖြဲ႕အစည္းတို႔ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္စြမ္းတိုးျမႇင့္ႏုိင္ရန္ႏွင့္ လူ႔အခြင့္အေရးႏွင့္ ဘာသာေရးလြတ္လပ္ခြင့္တို႔ကို အေလးထား၍ အကာအကြယ္ေပးျခင္းတို႔ ပုိမုိအားေကာင္းလာေစရန္အတြက္ မိမိတုိ႔ေဆာင္ရြက္ေနပါသည္။

 

ရခုိင္ျပည္နယ္တြင္ျဖစ္ေပၚေနေသာ အက်ပ္အတည္းႏွင့္ ကာလရွည္ၾကာ စိန္ေခၚမႈမ်ားကို ေျဖရွင္းျခင္း

  • လူသားခ်င္းစာနာေထာက္ထားမႈ အကူအညီမ်ားကို ထပ္တိုးပမာဏအျဖစ္ ေဒၚလာ ၄၇ သန္း ကိုထပ္မံေထာက္ပ့ံျခင္းျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံႏွင့္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏိုင္ငံတို႔တြင္ျဖစ္ေပၚေနေသာ ရခုိင္ျပည္နယ္အေရးအခင္းအတြက္ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု၏ ၾသဂုတ္လ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ မွစတင္၍ ေထာက္ပ့ံေပးမႈမွာ ေဒၚလာ ၈၇ သန္းရွိၿပီျဖစ္သလို ေနရပ္စြန႔္ခြာရသည့္ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္းတြင္ရွိေသာျပည္သူမ်ားႏွင့္ ထြက္ခြာလာရေသာ ျပည္သူမ်ားအတြက္ လူသားခ်င္းစာနာေထာက္ထားမႈ အကူအညီမ်ား၏ စုစုေပါင္းပမာဏမွာ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ဘ႑ာႏွစ္ စတင္သည္မွစ၍ ေဒၚလာ ၁၅၁ သန္းရွိၿပီျဖစ္သည္၊ · ရခုိင္ျပည္နယ္တြင္ျဖစ္ေပၚေနေသာ အၾကမ္းဖက္မႈႏွင့္ အင္အားသံုး ရက္စက္မႈမ်ားအား အဆံုးသတ္ေပးျခင္းကိုေတာင္းဆိုရန္ႏွင့္ ရိုဟင္ဂ်ာအမ်ားစုျဖစ္သည့္ ေနရပ္စြန္႔ခြာရသူမ်ား ေဘးကင္း၍ ကိုယ့္အားကိုယ္ကိုးကာ ဂုဏ္သိကၡာရွိရွိ ျပန္လာရျခင္းအပါအဝင္ လူ႔အခြင့္အေရးႏွင့္ လူသားခ်င္းစာနာမႈ အေရးအခင္းမ်ားကို ေျဖရွင္းရန္အတြက္ ျမန္မာအစိုးရ၏ အရာရွိအဆင့္ဆင့္ႏွင့္ေတြ႔ဆံုေဆာင္ရြက္ျခင္း၊ · အင္အားသံုးအၾကမ္းဖက္မႈႏွင့္ လူ႔အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္မႈႏွင့္ အလြဲသံုးမႈတို႔အတြက္ တာဝန္ရွိသူမ်ားအား တာဝန္ခံေစရန္ေဆာင္ရြက္ျခင္း၊ · ရခုိင္ျပည္နယ္အေပၚ အႀကံေပးေကာ္မရွင္မွ အၾကံျပဳခ်က္မ်ားကို ျမန္မာအစိုးရမွ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ေနမႈအား ေထာက္ခံျခင္း။

ဒီမိုကေရစီ အသြင္ကူးေျပာင္းမႈႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈကို ပုိမုိအားေကာင္းေစျခင္း

  • လူထုဦးေဆာင္သည့္ အစိုးျဖစ္ေပၚလာေစေသာ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ ေရြးေကာက္ပြဲအတြက္ ေထာက္ပ့ံေငြ ေဒၚလာ ၁၈ သန္း၊ လူကုန္ကူးျခင္းတိုက္ဖ်က္ေရးႏွင့္ မူးယစ္ေဆးဝါး ထုတ္လုပ္သံုးစြဲမႈေလွ်ာ့ခ်ျခင္းတို႔အပါအဝင္ ဒီမိုကေရစီနည္းလမ္းက်တရားစီရင္ေရးႏွင့္ အရပ္ဖက္တရားဥပေဒစိုးမိုးေရးတို႔အတြက္ ေဒၚလာ ၁၁ သန္းေက်ာ္ ႏွင့္ အရပ္ဖက္လူမႈအဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ နယ္စပ္ေဒသလူအဖြဲ႔အစည္းမ်ားအား အဖြဲ႔အစည္းအတြင္းအျပန္အလွန္ နားလည္သည္းခံမႈတိုးျမႇင့္ေရးႏွင့္ သဘာဝအရင္းအျမစ္ စီမံခန္႔ခြဲမႈ ပိုမိုေကာင္းမြန္ေစရန္အတြက္ ေရွ႕ဆက္ေထာက္ပ့ံေပးမႈ စသည္တို႔ အပါအဝင္ ဒီမိုကေရစီအသြင္ကူးေျပာင္းေရးကို အားျဖည့္ေပးရန္ ၂၀၁၃ ခုနွစ္မွစတင္၍ ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ ေဒၚလာ ၆၈ သန္းေက်ာ္ေထာက္ပ့ံေပးျခင္း၊
  • ႀကံ့ႀကံ့ခံေသာ ဒီမိုကရက္တစ္ လူ႔ေဘာင္အဖြဲ႔အစည္းအေနျဖင့္ ၎၏စြမ္းပကားမ်ားကုိ လက္ေတြ႔အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ရန္အတြက္ ဆင္းရဲမြဲေတမႈကိုေလွ်ာ့ခ်ျခင္း၊

o ၂၀၁၇ အတြင္း၌ ေျမယာပိုင္ဆုိင္မႈနည္းပါးသည့္ လယ္သမား ၂၂၅၀၀၀ ေက်ာ္အား ေခတ္မီလယ္ယာစိုက္ပ်ိဳးျခင္းနည္းလမ္းကို သင္ၾကားေပးခဲ့သည္၊ o အေမရိကန္သမၼတ၏ ငွက္ဖ်ားတိုက္ဖ်က္ေရးစီမံခ်က္မွတဆင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ၂၀၃၀ ခုႏွစ္၌ ငွက္ဖ်ားကင္းစင္ေရးစီမံကိန္းေအာင္ျမင္ရန္ ပိုမိုနီးစပ္လာသည္ႏွင့္အတူ ယမန္ႏွစ္အတြင္း လူေပါင္း ၁ သန္းကို ငွက္ဖ်ားေရာဂါ အကာအကြယ္ေပးမႈ ေဆးစိမ္းျခင္ေထာင္မ်ားကုိအလံုအေလာက္ျဖန္႔ေဝေပးခဲ့သည္၊

o အေမရိကန္-ျမန္မာ မိတ္ဖက္ဆက္ေရး ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ စကားဝိုင္းကို ၂၀၁၆ ခုႏွစ္တြင္ ဖြဲ႔စည္းခဲ့၍ ႏိုင္ငံေရးႏွင့္ စီးပြားေရးနယ္ပယ္တို႔တြင္ ႏွစ္ႏိုင္ငံၾကား ဆက္ဆံေရးႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈတို႔ တိုးခ်ဲ႕ႏုိင္ခဲ့သည္၊

o အေမရိကန္မွ ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ ကုန္ပစၥည္း ပုိမုိတင္ပို႔ျခင္းကို ပ့ံပိုးေပးႏိုင္၍ ပုဂၢလိကက႑ ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈအခြင့္အေရးမ်ား ပိုမိုရရွိလာေစမည့္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား လုပ္ကိုင္ႏိုင္ေစသည့္ ဥပေဒမ်ား၊ ျပဌာန္းခ်က္မ်ားႏွင့္ မူဝါဒမ်ား ၄၀ ေက်ာ္ကို အရပ္သားအစိုးရထံ အႀကံျပဳေထာက္ပ့ံျခင္း ေပးအပ္ခဲ့သည္၊

o လြတ္လပ္၍ မွ်တေသာ အျပန္အလွန္ကုန္သြယ္ႏုိင္ေစသည့္ အေမရိကန္-ျမန္မာ ကုန္သြယ္ေရးကုိ ျဖစ္ေပၚလာေစမည့္ အေမရိကန္ကုန္သြယ္ေရးဝန္ႀကီးဌာန (USTR) ကဦးေဆာင္ေသာ ကုန္သြယ္ေရး ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈ မူေဘာင္သေဘာတူညီခ်က္ (TIFA) ကိုပ့ံပိုးေပးခဲ့သည္၊

o စက္မႈက႑ဆက္ဆံေရး တိုးျမႇင့္ရန္ႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာစံႏႈန္းမ်ားႏွင့္အညီ အလုပ္သမားဥပေဒကို ေျပာင္းလဲရန္ တို႔အတြက္ အလုပ္သမားမ်ား၊ အလုပ္ရွင္မ်ားႏွင့္ အစိုးရတုိ႔၏ ေဆာင္ရြက္ေနေသာအားထုတ္မႈမ်ားကို ေထာက္ပ့ံေပးရန္အတြက္ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ မိတ္ဖက္မ်ားမွတဆင့္ ျမန္မာအလုပ္သမားမ်ားအတြက္ ပဏာမေျခလွမ္း ကိုဖန္တီးရာတြင္ ဦးေဆာင္ေပးခဲ့သည္။

အမ်ိဳးသား ငိမ္းခ်မ္းေရး လုပ္ငန္းစဥ္ကို ေထာက္ပ့ံေပးျခင္း

  • မတူကြဲျပားေသာ လူမႈအဖြဲ႔အစည္းမ်ားကို ေထာက္ပ့ံေပးျခင္းအပါအဝင္ အမ်ိဳးသားအဆင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးတည္ေဆာက္ျခင္းကို ၿမဲၿမံေစရန္ႏွင့္ေျပာင္းလဲမႈ တည္တ့ံေစရန္၊ တရားဝင္ျဖစ္ျခင္းႏွင့္ အားလံုးပါဝင္ျခင္းတို႔ကို တိုးျမႇင့္ေစရန္တို႔အတြက္ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ မွစတင္ကာ ေဒၚလာ ၆၀ သန္းေက်ာ္ ေထာက္ပ့ံေပးျခင္း၊
  • ဘာသာေရးႏွင့္မသက္ဆုိင္ေသာေက်ာင္းမ်ားႏွင့္ ဘာသာေရးအေျခခံ ေက်ာင္းမ်ားတြင္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ပညာေပးသင္ရိုးကို ထည့္သြင္းရန္ႏွင့္ ႏုိင္ငံေရးစကားဝိုင္းမ်ားတြင္ ဘာသာေရးႏွင့္ လူမ်ိဳးေရး ကိစၥရပ္မ်ားကို သုေတသနျပဳေဆာင္ရြက္ရန္တို႔အတြက္ ေဒၚလာ ၁ သန္း ပါဝင္ျခင္း၊
  • အားလံုးပါဝင္၍ ရည္ရွည္တည္တံေသာ လက္နက္ကိုင္ပဋိပကၡ အဆံုးသတ္မႈဆီသို႔ ဦးတည္ႏိုင္မည့္ စကားဝုိင္း ယဥ္ေက်းမႈတစ္ခု တည္ေဆာက္ရန္အတြက္ အရပ္ဘက္အဖြဲ႔အစည္းမ်ား၊ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔မ်ား၊ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားႏွင့္ လက္တြဲေဆာင္ရြက္ျခင္း။

###

ဤဘာသာျပန္ဆုိမႈသည္ လြယ္ကူေစလုိသည့္ ေစတနာျဖင့္ျပန္ဆုိေပးျခင္းျဖစ္သည့္အတြက္ မူရင္းအဂၤလိပ္ဘာသာကုိသာ တရားဝင္အျဖစ္ အတည္ျပဳ မွတ္ယူရပါမည္။