အားနည္းထိခုိက္လြယ္ေသာ လူမႈအသုိက္အဝန္းမ်ားကုိ ကူညီပံ့ပုိးရန္အတြက္ ကမာၻ႔စားနပ္ရိကၡာအစီအစဥ္အား အကူအညီအသစ္မ်ား တုိးျမွင့္ေပးအပ္…

ဆက္လက္ျဖစ္ပြားေနေသာ ပဋိပကၡမ်ား သုိ႔မဟုတ္ မၾကာေသးမီကျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ ပဋိပကၡမ်ားေၾကာင့္ ထိခုိက္ခဲ့ရသည့္ ျပည္သူမ်ားကုိ ကူညီပံ့ပုိးရန္ အကူအညီအသစ္တစ္ရပ္အေနျဖင့္ ကုလသမဂၢကမာၻ႔စားနပ္ရိကၡာအစီအစဥ္အား ေဒၚလာငါးသန္း ($5million) ေပးအပ္ရန္ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု ႏုိင္ငံတကာဖြံ႔ၿဖဳိးေရးေအဂ်င္စီ၏ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္ စားနပ္ရိကၡာရုံးက သေဘာတူညီလုိက္ပါသည္။ ယခုေပးအပ္ေသာအကူအညီသည္ ကခ်င္ျပည္နယ္၊ ရွမ္းျပည္နယ္ႏွင့္ ရခုိင္ျပည္နယ္အတြင္းရွိ လူသားခ်င္းစာနာေထာက္ထားမႈဆုိင္ရာ အကူအညီလုိအပ္ေနသည့္ လူေပါင္း ၁၇၂,၀၀၀ အတြက္ အသက္ကယ္စားေရရိကၡာ အကူအညီမ်ား ပံ့ပုိးေပးႏုိင္မည္ျဖစ္ပါသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံအတြင္း၌ ကာလၾကာရွည္ေနၿပီျဖစ္ၿပီး ျပန္လည္၍ျဖစ္ပြားေနေသာ ပဋိပကၡမ်ား ဆက္လက္တုိးျမွင့္ျဖစ္ပြားေနမႈေၾကာင့္ ေနရပ္စြန္႔ခြာထြက္ေျပးေနရသည့္ ျပည္သူအေရအတြက္မွာ တုိးပြားလ်က္ရွိၿပီး အေရးေပၚအကူအညီမ်ားလည္း လုိအပ္လ်က္ ရွိပါသည္။ ကုလသမဂၢ၏အဆုိအရ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ခန္႔မွန္းေျခ ျပည္သူ ၃၈၃,၅၀၀ ခန္႔မွာ အစားအေသာက္ႏွင့္ အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္း အကူအညီမ်ား လုိအပ္လ်က္ရွိပါသည္။

ကမာၻ႔စားနပ္ရိကၡာ အစီအစဥ္ႏွင့္ မိမိတုိ႔၏ ကာလရွည္ၾကာ မိတ္ဖက္လက္တြဲေဖာ္အျဖစ္ ဆက္လက္ရပ္တည္ရသည့္အတြက္ သာမက လုိအပ္လ်က္ရွိေသာ လူသားခ်င္းစာနာေထာက္ထားမႈဆုိင္ရာ အကူအညီလုိအပ္ခ်က္မ်ားကုိ ကုိင္တြယ္ေျဖရွင္းရန္ ထားရွိသည့္ ကမာၻ႔စားနပ္ရိကၡာအစီအစဥ္၏ သႏၷိ႒ာန္အတြက္ပါ မိမိတုိ႔ဂုဏ္ယူမိပါသည္။

###