ရိုက္တာသတင္းေထာင္ႏွစ္ဦး ဖမး္ဆီးခံရျခင္းအေပၚ အေမရိကန္သံရံုး၏ ထုတ္ျပန္ခ်က္

Embassy Seal

ရိုက္တာသတင္းဌာနအတြက္ သတင္းလိုက္ေပးသည့္သတင္းေထာက္ႏွစ္ဦးသည္ ယမန္ေန႔ညက ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္ ရဲအရာရွိမ်ားႏွင့္ ေတြ႔ဆံုရန္ ဖိတ္ၾကားခံရၿပီးေနာက္ သမား႐ိုးက်မဟုတ္ေသာ ဖမ္းဆီးျခင္းခံရသည့္အေၾကာင္း ၾကားသိရသည့္အတြက္ အေမရိကန္သံရုံးအေနျဖင့္မ်ားစြာ စုိးရိမ္မကင္းျဖစ္မိပါသည္။ ဒီမိုကေရစီတစ္ရပ္ ေအာင္ျမင္ေစေရးအတြက္ သတင္းေထာက္မ်ားအေနျဖင့္ လြတ္လပ္စြာ သတင္းရယူေရးသားႏိုင္ရန္ လိုအပ္ပါသည္။ ျမန္မာအစိုးရအေနျဖင့္ ယခုဖမ္းဆီးမႈမ်ားအေၾကာင္း ရွင္းျပေပးရန္ႏွင့္ (သက္ဆိုင္သူမ်ားကို) သတင္းေထာက္မ်ားႏွင့္ ေတြ႔ဆံုခြင့္ေပးရန္ မိမိတို႔ တိုက္တြန္းပါသည္။