တစ္နိုင္ငံလုံး ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မႈ ရပ္စဲေရး သေဘာတူစာခ်ဳပ္ လက္မွတ္ေရးထိုုးျခင္းႏွင့္ပတ္သက္၍ အေမရိကန္သံရုံး၏ေၾကညာခ်က္

မြန္ျပည္သစ္ပါတီႏွင့္ လားဟူဒီမိုကရက္တစ္အစည္းအ႐ုံးတို႔ တစ္နိုင္ငံလုံး ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မႈ ရပ္စဲေရး သေဘာတူစာခ်ဳပ္တြင္ ယေန႔ပါဝင္လက္မွတ္ေရးထုိးျခင္းကုိ မိမိတို႔ႀကဳိဆုိပါသည္။ ဤသုိ႔ သေဘာတူ လက္မွတ္ေရးထုိးျခင္းသည္ ေရရွည္တည္တံ့ေသာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ခရီးရွည္အတြက္ ေျခလွမ္းမ်ားစြာထဲမွ တစ္ခုျဖစ္သည့္အေၾကာင္းကုိလည္း မိမိတုိ႔အသိအမွတ္ျပဳပါသည္။ ေတြ႔ဆုံေဆြးေႏြးမႈမ်ားတြင္ပါဝင္ရန္ သႏၷိ႒ာန္ခ်ထားၿပီး ပါဝင္ပတ္သက္သူအားလုံးအေနျဖင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္ ဆက္လက္ေရွ႕တုိး ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ရန္ႏွင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံအတြင္းရွိ လူမႈအသုိက္အဝန္းအားလုံး၏ အခြင့္အေရးမ်ားကုိ အကာအကြယ္ေပးသည့္ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုႀကီးတစ္ရပ္ ဖန္တီးႏုိင္လိမ့္မည္ဟုလည္း မိမိတုိ႔ ေမွ်ာ္လင့္ပါသည္။