ဥပေဒစိုးမိုးေရး၊ မူးယစ္ေဆး၀ါးတိုက္ဖ်က္ေရးႏွင့္ တရားဥပေဒစိုးမိုးေရးအတြက္ အကူအညီေပးေရး သေဘာတူညီခ်က္ကို အေမရိကန္သံရံုးက လက္မွတ္ေရးထုိးျခင္း

ေနျပည္ေတာ္၊ ျမန္မာ – သံအမတ္ႀကီး စေကာ့မာစီရယ္လ္ႏွင့္ ေခတၱရဲခ်ဳပ္ ရဲမႈးခ်ဳပ္ ေအာင္၀င္းဦးတို႔သည္ ဥပေဒ စိုးမိုးေရး၊ မူးယစ္ေဆး၀ါးတိုက္ဖ်က္ေရးႏွင့္ တရားဥပေဒစိုးမိုးေရးအတြက္ ျမန္မာအစိုးရသို႔ အကူအညီေပးေရး သေဘာတူစာခ်ုဳပ္ တစ္ရပ္ကို လက္မွတ္ေရးထိုးခဲ့ပါသည္။ ယခု သေဘာတူညီခ်က္သည္ အေမရိကန္ – ျမန္မာ မိတ္ဖက္ ဆက္ဆံေရးကို ထပ္ေလာင္းအားျဖည့္လိုက္ျခင္းျဖစ္ၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ တရားဥပေဒစိုးမိုးမႈ ခိုင္မာေစေရး အတြက္ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု၏ အေလးအနက္ထားမႈကိုလည္း ေပၚလြင္ေစပါသည္။

အရပ္ဘက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ တရားရံုးမ်ား၊ ဥပေဒအရာရွိမ်ားႏွင့္ရဲမ်ားအပါအ၀င္ တရားဥပေဒစိုးမိုးေရးက႑မ်ားအား နည္းပညာေလ့က်င့္သင္တန္းေပးျခင္း၊ ရုပ္၀တၳဳအကူအညီေပးျခင္းႏွင့္ တရားေရးက်င့္၀တ္ႏွင့္ အမႈတြဲ ေလ့လာ ဆန္းစစ္ခ်က္မ်ားကို ပိုမိုနားလည္ သေဘာေပါက္ေစရန္ ယမန္ႏွစ္အတြင္း အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စုက ေဒၚလာ ၁၁ သန္းေက်ာ္ ေပးခဲ့ပါသည္။ ယခုႏွစ္တြင္ ျမန္မာ့တရားေရးက႑ခိုင္မာေစေရးအတြက္ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုသည္ ေရွ႕ေနခ်ဳပ္ရံုးႏွင့္ ပို၍ လက္တြဲေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ပါသည္။

“ျမန္မာႏိုင္ငံအစိုးရက ျပည္သူေတြကို ကာကြယ္ေပးၿပီး ျပည္သူ႕အက်ိဳးသယ္ပိုးရာမွာ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုက အကူအညီေပးဖို႔ သႏၷိ႒ာန္ခ်ထားပါတယ္၊ ႏိုင္ငံျဖတ္ေက်ာ္မႈခင္းမ်ားကို တိုက္ဖ်က္ရန္နဲ႔ တရားဥပေဒစိုုးမိုုးေရးအတြက္ အစိုးရအင္စတီက်ဴးရွင္းေတြနဲ႔ လက္တြဲေဆာင္ရြက္သြားေရးဟာ အေမရိကန္အစိုးရ ကိုယ္စားျပဳ ကၽြန္ေတာ္တို႔ သံရံုးရဲ႕ အဓိကရည္မွန္းခ်က္ျဖစ္ပါတယ္” ဟု သံအမတ္ႀကီး မာစီရယ္လ္က ေျပာပါသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံ အစိုးရ၏ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာအသိုက္အ၀န္းမ်ားႏွင့္ အတူတကြ ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားကိုလည္း သံအမတ္ႀကီးမာစီရယ္လ္က ႀကိဳဆိုပါသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္း ဒီမိုကေရစီနည္းက် ထိေရာက္၍ တရားမွ်တေသာ တရားဥပေဒစိုးမိုးေရးအဖြဲ႔အစည္းမ်ား ဖြံ႕ၿဖိဳးလာေစရန္ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုက ခိုင္မာစြာ အကူအညီ ေပးသြား မည္ျဖစ္ေၾကာင္း သံအမတ္ႀကီးက ေျပာၾကားပါသည္။

###