ျမန္မာႏုိင္ငံအတြင္း ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးတြင္ ပါဝင္ေဆာင္ရြက္ေနၾကေသာ အမ်ဳိးသမီးမ်ား (Women of Change) ကုိ အေမရိကန္သံရုံးက ဂုဏ္ျပဳခ်ီးျမွင့္ျခင္း

မတ္ ၂၂၊ ၂၀၁၈။ ရန္ကုန္၊ ျမန္မာ — အေမရိကန္သံရုံးက ႏွစ္စဥ္ခ်ီးျမွင့္ေသာ Women of Change ဆုရရွ္ိသူ သုံးဦးကုိ သံအမတ္ႀကီးမာစီရယ္လ္က ယေန႔ ခ်ီးက်ဴးဂုဏ္ျပဳခဲ့ပါသည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံအတြင္းရွိ ျပည္သူအားလုံး၏ အခြင့္အေရး
ပုိုမုိတုိးတက္ေစေရးႏွင့္ ဤႏုိင္ငံအတြင္းရွိ လူေနမႈဘဝမ်ားအတြင္းက အမ်ဳိးသမီးတ႔၏ို အခန္းက႑အေပၚထားရိွသည့္ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု၏ ကတိကဝတ္ကုိ ထင္ဟပ္ေစေသာ အမ်ဳိးသမီးမ်ားကုိ ဤဆုျဖင့္ အသိအမွတ္ျပဳျခင္းျဖစ္ပါသည္။

“ျပည္သူလူထုရဲ႕ လူေနမႈဘဝေတြ ပုိမုိတုိးတက္ေကာင္းမြန္ဖုိ႔နဲ႔ လူ႔အခြင့္အေရး ပုိမုိတုိးတက္ေစဖုိ႔အတြက္ ေဆာင္ရြက္ေနၾကတဲ့ ျမန္မာႏုိင္ငံအတြင္းက ျပည္သူေတြကုိ အားေပးကူညီဖုိ႔အတြက္ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု သႏၷိ႒ာန္ခ်ထားပါတယ္။ ဒီ Women of
Change Award ဆု ေပးအပ္တယ္ဆုိတာ ျမန္မာႏုိင္ငံက အမ်ဳိးသမီးေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ား ေဆာင္ရြက္ေနၾကတာေတြထဲကမွ ထူးထူးျခားျခား ေဆာင္ရြက္တာေေတကြ ို အသိအမွတ္ျပဳတ့ဲ နည္းလမ္းတစ္ခုျဖစ္ပါတယ္” ဟု သံအမတ္ႀကီးမာစီရယ္လ္က
ေျပာပါသည္။ “ဒနီ ွစ္ဂုဏ္ျပဳ ခ်ီးျမွင့္တာခံရတ့ ဲဆုရွင္ေတဟြ ာ အျငင္းပြားစရာျဖစ္ၿပီး ခက္ခဲတဲ့ကိစၥရပ္ေတ ြ ဒါမွမဟုတ္ အႏၱရာယ္မ်ားတဲ့ ကိစၥရပ္ေတြမွာ စြန္႔စြန္႔စားစား ေဆာင္ရြက္ခဲ့ၾကသလုိ အားနည္းတဲ့ လူမႈအသုိက္အဝန္းေတြဘက္က ရပ္တည္ခဲ့ၿပီး ျပႆနာေတြ ကုိလည္း ေသခ်ာစဥ္းစားၿပီး ေျဖရွင္းေဆာင္ရြက္ႏုိင္ခဲ့ၾကပါတယ္” ဟု သံအမတ္ႀကီးကထပ္ေျပာပါသည္။

၂၀၁၈ အတြက္ဆုရရွိသူမ်ား

ကရင္အမ်ဳိးသမီးအဖ႔ ြဲ — ကရင္အမ်ဳိးသမီးအဖြဲ႔သည္ အဖြ႔ဝဲ င္ ၆၀၀၀ ေက်ာ္ရိွၿပီး က်ား၊ မ တန္းတူညီမွ်ေရး၊ ေဒသခံတိုင္းရင္းသားတို႔၏ အခြင့္အေရးႏွင့္ အမ်ဳိသမီးတုိ႔၏အသံမ်ား ပုိမုိအားေကာင္းေရး တုိ႔အတြက္ အားေပးေဆာင္ရြက္ေနေသာ အဖြဲ႔ျဖစ္ပါသည္။
ရခုိင္ျပည္နယ္ႏွင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံတစ္ဝန္းရွိ အရပ္သားျပည္သူ အားလုံးအေပၚ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ ဆန္႔က်င္ကာ ရဲရဲဝံ့ဝံ့ရပ္တည္ခဲ့ၿပီး ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ ဒီမိုကေရစီအေရး တို႔အေပၚ ထားရိွသည့္ ၎တို႔၏ ခိုင္မာေသာ သႏိၷ႒ာန္တ႔အို တကြ
ကရင္အမ်ဳိးသမီးအဖြဲ႔ကုိ အေမရိကန္သံရုံးက ယခုႏွစ္အတြက္ ခ်ီးက်ဴးဂုဏ္ျပဳျခင္းျဖစ္ပါသည္။

ေဒၚေအးသဥၨာေမာင္ — ျမန္မာႏိုင္ငံ မသန္စြမ္းသူမ်ားအသင္းခ်ဳပ္၏ ဗဟိုအလုပ္အမွဴေဆာင္ ေကာ္မတီ အဖြ႔ဝဲ င္ တစ္ဦးအေနျဖင့္ ဒၚေအးသဥၨာေမာင္သည္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ကိစၥရပ္မ်ားတြင္ မသန္စြမ္းသူမ်ား အျပည့္အဝပါဝင္ႏုိင္ေရးကုိ ေထာက္ခံ အားေပးရန္အတြက္ အစုိးရ၏ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးအတြက္ ဦးေဆာင္လႈပ္ရွားေနသူျဖစ္ပါသည္။ အဆင့္ျမင့္ ပညာေရး သင္ယူရာတြင္ ယခုအခါ၌ မသန္စြမ္းသူမ်ားလည္း တန္းတူညီမွ် အခြင့္အလမ္း ရရွိေနသည့္ တကၠသုိလ္ဝင္ခြင့္ လမ္းညႊန္သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား ေျပာင္းလဲေရး အတြက္လည္း ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာနႏွင့္ လက္တြဲေဆာင္ရြက္ကာ ဦးေဆာင္ဦးရြက္ျပဳသည့္ အခန္းက႑မွ ပါဝင္ခဲ့ ပါသည္။

ေဒါက္တာသက္သက္မူ — က်န္းမာေရးႏွင့္ အားကစားဝန္ႀကီးဌာန၊ က်န္းမာေရး သတင္းအခ်က္အလက္ဆုိင္ရာ ဒုတိယ ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ေဒါက္တာ သက္သက္မူသည္ အေထာက္အထားအေပၚ အေျခခံသည့္ မူဝါမ်ားခ်မွတ္ရာတြင္ ဦးေဆာင္ ပါဝင္ေနသူျဖစ္ပါသည္။ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုႏွင့္ အျခားေသာအလွဴရွင္မ်ား၏ ကူညီပံ့ပိုးမႈျဖင့္ ေဒၚလာမ်ားစြာသုံးစြ၍ဲ သုံးႏွစ္ၾကာ ကာက္ယူခဲ့သည့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ပထမဆုံး အမ်ဳိးသားအဆင့္ လူေနမႈဘဝႏွင့္ က်န္းမာေရးဆုိင္ရာ အေျခခံအခ်က္အလက္ စစ္တမ္း ေကာက္ယူရာတငြ ္ ဦးေဆာင္ပါဝင္ခဲပ့ ါသည္။ ယင္းစစ္တမ္း ေကာက္ယူရာတငြ ္ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈ၊ အာဟာရႏွင့္ ကာကြယ္ေဆးထုိးႏွံျခင္း၊ စေသာ ကိစၥရပ္မ်ားတြင္ မွ်တမႈမရွိေသာ အေျခအေနမ်ားကုိ မူဝါဒခ်မွတ္သူမ်ား ပုိမုိနားလည္သေဘာေပါက္ ေစရန္အတြက္ ပဋိပကၡေဘးသင့္ကာ အျငင္းပြားဖြယ္ရာ ျဖစ္ေနသည့္ အရပ္ေဒသမ်ားသုိ႔ ေရွ႕ေျပးအျဖစ္ စြန္႔စြန္႔စားစား သြားေရာက္ေမးျမန္း၍ ရရွိေသာ အခ်က္အလက္မ်ားကုိ အသုံးျပဳခဲ့ပါသည္။

အေမရိကန္သံရုံးသည္ ဤဆုကုိ ပထမဆုံးအေနျဖင့္၂၀၁၇ ခုႏွစ္တြင္ စတင္၍ ေပးအပ္ခ်ီးျမွင့္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး ျပည္သူ႔က်န္းမာေရး၊ တရားဥပေဒ စုိးမုိးေရး၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး၊ သဘာဝ ေဘးအႏၱရာယ္တုံ႔ျပန္မႈႏွင့္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ေရးအတြက္ ေဆာင္ရြက္ေနၾကေသာ ပုဂၢဳိလ္ ေျခာက္ဦးကုိ ေပးအပ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ပါသည္။ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုသည္ အမ်ဳိးသမီးမ်ား၏ ပါဝင္မႈႏွင့္ ပတ္သက္၍ မိမိတုိ႔၏ ပုိမုိက်ယ္ျပန္႔ေသာ အထူးအာရုံစုိက္မႈ အစိတ္အပုိင္းတစ္ရပ္အေနျဖင့္ အမ်ဳိးသမီးမ်ား ဦးေဆာင္ေသာ
အရပ္ဘက္အဖြဲ႔အစည္းမ်ားကုိ အေမရိကန္ ႏုိင္ငံတကာဖြ႔ံၿဖဳိးေရးေအဂ်င္စီႏွင့္ အေမရိကန္သံရုံး၏ ဒါဇင္ႏွင့္ခ်ီေသာ အေထာက္အပံ့ေပးေရး အစီအစဥ္မ်ားမွတစ္ဆင့္ အပါအဝင္ ျမန္မာႏုိင္ငံအတြင္း က႑မ်ားစြာမွ အမ်ဳိးသမီးေခါင္းေဆာင္မ်ားကုိ အားေပးေထာက္ခံလ်က္ရွိပါသည္။

###