အေမရိကန္လယ္ယာစုိက္ပ်ဳိးေရးဝန္ႀကီးဌာနျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ေရာက္ရွိျခင္းႏွင့္ထိေတြ႔ဆက္ဆံေရးက႑တုိးခ်ဲ႕ျခင္း

ႏုိင္ငံရပ္ျခားလယ္ယာစုိ္က္ပ်ဳိးေရးဆုိင္ရာဝန္ေဆာင္မႈဌာန၏ျပည္သူ႔ေရးရာဌာနကုိ ဆက္သြယ္ရန္ (၂၀၂) ၂၇၀-၇၁၁၆

 

 

အေမရိကန္လယ္ယာစုိက္ပ်ဳိးေရးဝန္ႀကီးဌာနျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ေရာက္ရွိျခင္းႏွင့္ထိေတြ႔ဆက္ဆံေရးက႑တုိးခ်ဲ႕ျခင္း

 

 

ရန္ကုန္၊ ျမန္မာ၊ ၾသဂုတ္ ၈၊ ၂၀၁၆ — အေမရိကန္ လယ္ယာစုိက္ပ်ဳိးေရးဝန္ႀကီးဌာန၏ ႏုိင္ငံရပ္ျခားလယ္ယာစုိ္က္ပ်ဳိးေရးဆုိင္ရာ ဝန္ေဆာင္မႈဌာနသည္ ရန္ကုန္ၿမဳိ႕တြင္ ၎၏ရုံးခန္းအသစ္တစ္ခု ဖြင့္လွစ္ျခင္းႏွင့္အတူ ျမန္မာႏုိင္ငံအတြင္း ၎ဌာန၏ လႈပ္ရွားေဆာင္ရြက္မႈမ်ားႏွင့္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကုိတုိးခ်ဲ႕ေနပါသည္။

 

“ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ ႏုိင္ငံရပ္ျခားလယ္ယာစုိ္က္ပ်ဳိးေရးဆုိင္ရာဝန္ေဆာင္မႈဌာန ဖြင့္လွစ္ျခင္းက ကုန္သြယ္မႈနဲ႕ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈကေနၿပီး နွစ္ႏုိင္ငံၾကား ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈေတြ အားေကာင္းလာေစဖုိ႔ခ်မွတ္ထားတဲ့ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုရဲ႕သႏၷိ႒ာန္ေတြထဲက တစ္ခု ျဖစ္ပါတယ္”  “ျမန္မာႏုိင္ငံအေနနဲ႕ ကမာၻလုံးဆုိင္ရာစီးပြားေရးက႑မွာ ပုိမုိပူးေပါင္းပါဝင္ႏိုင္ေရးနဲ႔ ဒီႏုိင္ငံကျပည္သူေတြ လက္ေတြ႔ ခံစားႏိုင္မယ့္ စီးပြားေရးအက်ဳိးရလာဒ္ေတြေဆာင္ၾကဥ္းေပးႏိုင္ေရးမွာ အေထာက္အကူျဖစ္ေစမယ့္ အားလုံးပါဝင္ႏုိင္တဲ့ စီးပြားေရး ဖြံ႔ၿဖဳိးမႈကုိကူညီပံ့ပုိးေပးသြားဖုိ႔ အေမရိကန္ လယ္ယာစုိက္ပ်ဳိးေရးဝန္ႀကီးဌာနက သႏၷိ႒ာန္ခ်ထားပါတယ္” ဟု ရုံးခန္းသစ္ တရားဝင္ ဖြင့္လွစ္ရန္အတြက္ ဝါရွင္တန္ဒီစီမွ ေရာက္ရွိေနသူ ႏုိင္ငံရပ္ျခားလယ္ယာစုိ္က္ပ်ဳိးေရးဆုိင္ရာဝန္ေဆာင္မႈဌာန၏ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး ဖီးလ္ ကာစတင္ ကေျပာပါသည္။

 

ယခုလက္ရွိတြင္ ႏုိင္ငံရပ္ျခားလယ္ယာစုိ္က္ပ်ဳိးေရးဆုိင္ရာ ဝန္ေဆာင္မႈဌာနသည္ ရန္ကုန္ၿမဳိ႕တြင္ ရုံးခန္းအသစ္ဖြင့္လွစ္ျခင္းႏွင့္အတူ ကမာၻတစ္ဝန္းရွိ အေမရိကန္သံရုံးမ်ားႏွင့္သံတမန္အဖြဲ႔အစည္းမ်ားတြင္ ရုံးခန္းေပါင္း ၉၄ ခု ကုိ ဖြင့္လွစ္ထားရွိ၍ ႏိုင္ငံေပါင္း ၁၇၁ ႏုိင္ငံႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ကာကြန္ရက္မ်ား ဖြဲ႔ထားႏို္င္ၿပီျဖစ္ပါသည္။ ႏိုင္ငံတကာေစ်းကြက္တည္ေဆာက္ျခင္းႏွင့္ အေမရိကန္အစားအစာႏွင့္ လယ္ယာထြက္ကုန္ပစၥည္းမ်ား တင္ပုိ႔ျခင္းတုိ႔အျပင္ အေမရိကန္လယ္ယာစုိက္ပ်ဳိးေရးဝန္ႀကီးဌာန၏ ႀကဳိးပမ္းအားထုတ္မႈမ်ားျဖစ္ေသာ ဖြ႔ံၿဖဳိးဆဲႏုိင္ငံမ်ားတြင္ ယင္းႏိုင္ငံမ်ား၏အစားအစာႏွင့္ လယ္ယာစုိက္ပ်ဳိးေရးစနစ္အားေကာင္းလာေစေရးႏွင့္ အနာဂတ္ကုန္သြယ္ေရး အခြင့္အလမ္းမ်ားအတြက္ အေျခခံအုတ္ျမစ္တစ္ခု ခ်မွတ္တည္ေဆာက္ေပးျခင္းတုိ႔တြင္လည္း ႏုိင္ငံရပ္ျခားလယ္ယာစုိ္က္ပ်ဳိးေရးဆုိင္ရာ ဝန္ေဆာင္မႈဌာနက ဦးေဆာင္ေပးေနပါသည္။ အေမရိကန္လယ္ယာစုိက္ပ်ဳိးေရးဌာန၏ အဓိကေရးပါေသာ က႑ျဖစ္သည့္ ကမာၻတစ္ဝန္းရွိ စားေရရိကၡာလုိအပ္ေနသူမ်ားအတြက္ အကူအညီေပးေရးတြင္လည္း ႏုိင္ငံရပ္ျခားလယ္ယာစုိ္က္ပ်ဳိးေရးဆုိင္ရာ ဝန္ေဆာင္မႈဌာနက ပံ့ပုိးကူညီေပးေနပါသည္။ ႏုိင္ငံရပ္ျခားလယ္ယာစုိ္က္ပ်ဳိးေရးဆုိင္ရာဝန္ေဆာင္မႈဌာနသည္ အေမရိကန္ ႏုိင္ငံတကာ ဖြ႔ံၿဖဳိးေရးေအဂ်င္စီအပါအဝင္ အျခားမိတ္ဖက္လက္တြဲေဖာ္မ်ားႏွင့္အတူလက္တြဲကာ ဖြ႔ံၿဖဳိးဆဲႏုိင္ငံမ်ားတြင္ စားေရရိကၡာ အကူအညီေပးေရးအစီအစဥ္မ်ား စီမံခန္႔ခြဲျခင္းႏွင့္ စားေရရိကၡာဖူလုံေရးက႑တုိးျမွင့္ေရးအတြက္ နည္းပညာကြ်မ္းက်င္မႈ အကူအညီမ်ား ကုိလည္းပံ့ပုိးေပးပါသည္။

 

ႏုိင္ငံရပ္ျခားလယ္ယာစုိ္က္ပ်ဳိးေရးဆုိင္ရာ ဝန္ေဆာင္မႈဌာနသည္ ၎လုပ္ငန္းလုပ္ေဆာင္လည္ပတ္ရာ ႏုိင္ငံမ်ား၏အနာဂတ္အတြက္ ယင္းႏုိင္ငံမ်ား၏ လယ္ယာစုိက္ပ်ဳိးေရးဆုိင္ရာ အင္စတီက်ဴးရွင္းမ်ားႏွင့္ စည္းမ်ဥ္းထိန္းညွိေပးမႈမ်ား အားေကာင္းလာေစေရး၊ ႏုိင္ငံတကာ စံႏႈန္းမ်ားႏွင့္အညီ လုိက္နာေဆာင္ရြက္ေရး၊ လယ္ယာစုိက္ပ်ဳိးေရးဆုိင္ရာ ဖြံ႔ၿဖဳိးတုိးတက္ေစမည့္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္တစ္ခု ေပၚေပါက္ေရး ေဖာ္ေဆာင္မႈတုိ႔တြင္ အကူအညီေပးျခင္းအားျဖင့္ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံပါသည္။ ႏုိင္ငံတကာသုေတသီမ်ား၊ မူဝါဒေဖာ္ေဆာင္သူမ်ားႏွင့္ လယ္ယာစုိက္ပ်ဳိးေရးကြ်မ္းက်င္ပညာရွင္မ်ားအား ၎တုိ႔ႏွင့္ နယ္ပယ္တူကြ်မ္းက်င္ရာ အေမရိကန္ လုပ္ေဖာ္ကုိင္ဖက္မ်ားႏွင့္အတူ လက္တြဲေဆာင္ရြက္ႏိုင္ေရး၊ ၎တုိ႔မိခင္ႏိုင္ငံ၏ လယ္ယာစုိက္ပ်ဳိးေရးက႑ တည္ေဆာက္ရာတြင္ အေထာက္အကူျဖစ္ေစမည့္ လုိအပ္ေသာအတတ္ပညာႏွင့္ ကြ်မ္းက်င္မႈစြမ္းရည္မ်ား ရရွိေရးတုိ႔အတြက္ ပညာသင္ဆုအစီအစဥ္မ်ား၊ ႏွီးေနွာဖလွယ္ေရးအစီအစဥ္မ်ားကုိလည္း ႏုိင္ငံရပ္ျခားလယ္ယာစုိ္က္ပ်ဳိးေရးဆုိင္ရာ ဝန္ေဆာင္မႈဌာနက ပံ့ပုိးေပးပါသည္။

 

ႏုိင္ငံရပ္ျခားလယ္ယာစုိ္က္ပ်ဳိးေရးဆုိင္ရာ ဝန္ေဆာင္မႈဌာနအေၾကာင္း ပိုမုိသိရွိလုိပါက www.fas.usda.gov အင္တာနက္စာမ်က္ႏွာတြင္ ဝင္ေရာက္ ၾကည့္ရႈႏုိင္ပါသည္။

 

###