အေမရိကန္ဘ႑ာေရးဝန္ႀကီးဌာနမွ ျမန္မာႏုိင္ငံအေပၚထားရွိသည့္ အေရးယူပိတ္ဆုိ႔မႈဆုိင္ရာ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားျပင္ဆင္ျခင္း…

U.S. Treasury Department

အေမရိကန္ဘ႑ာေရးဝန္ႀကီးဌာန

ျပည္သူ႔ေရးရာရုံး

၂၀၁၆ ခုႏွစ္၊ ေမ ၁၇ ရက္

 

အေမရိကန္ဘ႑ာေရးဝန္ႀကီးဌာနမွ ျမန္မာႏုိင္ငံအေပၚထားရွိသည့္ အေရးယူပိတ္ဆုိ႔မႈဆုိင္ရာ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားျပင္ဆင္ျခင္း၊ တစ္သီးပုဂၢလ ပစ္မွတ္ထားအေရးယူပိတ္ဆုိ႔မႈ (SDN) ေအာက္တြင္ထားရွိေသာ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားျပင္ဆင္သတ္မွတ္ျခင္း၊ ထုိပစ္မွတ္ထားအေရး ယူပိတ္ဆုိ႔မႈေအာက္တြင္ရွိေနေသာ ႏုိင္ငံပုိင္စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားအား ဖယ္ရွားသတ္မွတ္ျခင္း

 

ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ႏုိင္ငံေရးျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားႏွင့္ စီးပြားေရးဖြံ႔ၿဖဳိးတုိးတက္မႈမ်ားကုိ အေထာက္အကူျဖစ္ေစရန္လည္းေကာင္း၊ ပစ္မွတ္ထားအေရးယူပိတ္ဆုိ႔မႈေအာက္တြင္ရွိေသာ စီးပြားေရးလုပ္ငန္မ်ား၊ လူပုဂၢဳိလ္မ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍လုိက္နာေဆာင္ရြက္ႏုိင္ေစရန္လည္းေကာင္း၊ အေမရိကန္ႏုိင္ငံျခားေရးမူဝါဒဆုိင္ရာ ရည္မွန္းခ်က္မ်ားကုိ အေကာင္အထည္ေဖာ္ႏုိင္ေစရန္အတြက္ ရည္ရြယ္ေသာ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္း ျပင္ဆင္သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား

 

ဝါရွင္တန္။                 ။ ျမန္မာႏုိင္ငံအေပၚတြင္က်န္ရွိေနေသးေသာ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ား 31 C.F.R. part 37 (“the Regulations”) ကုိ ျပင္ဆင္သတ္မွတ္ျခင္း၊ တစ္သီးပုဂၢလပစ္မွတ္ထား အေရးယူ ပိတ္ဆုိ႔မႈေအာက္တြင္ရွိေနေသာ လူပုဂၢဳိလ္မ်ားႏွင့္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ အေမရိကန္ ဘ႑ာေရးဝန္ႀကီးဌာနေအာက္ရွိ ႏုိင္ငံျခားပုိင္ဆုိင္မႈထိန္းခ်ဳပ္ေရးရုံး (OFAC) မွ ျပင္ဆင္ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။ အတိအက်ဆုိရေသာ္ ျမန္မာႏုိင္ငံႏွင့္ ကုန္သြယ္မႈျပဳလုပ္ရာတြင္ အဆင္ေျပေစရန္လည္းေကာင္း၊ ျမန္မာႏုိင္ငံအတြင္းကုန္စည္စီးဆင္းမႈ လြယ္ကူအဆင္ေျပေစရန္ လည္းေေကာင္း၊ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ေနထုိင္ေသာ အေမရိကန္ႏုိင္ငံသားမ်ား လုပ္ငန္းကိစၥရပ္မ်ား ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ အဆင္ေျပေစရန္လည္းေကာင္း၊ ပစ္မွတ္ထား အေရးယူ ပိတ္ဆုိ႔မႈေအာက္တြင္ ရွိေနေသာ ဘ႑ာေရးဆုိင္ရာ ေငြေၾကးအဖြဲ႔အစည္းမ်ား လုပ္ငန္းကိစၥမ်ား ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ အဆင္ေျပေစရန္ လည္းေကာင္း၊ OFAC မွွစည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းဆုိင္ရာ ညွိႏႈိင္းျပင္ဆင္မႈမ်ားျပဳလုပ္ ထုတ္ျပန္ခဲ့ပါသည္။ ထုိ႔အျပင္ OFAC သည္ အေမရိကန္ ႏုိင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီးဌာနႏွင့္ ညွိႏႈိင္းတုိင္ပင္၍ ႏုိင္ငံပုိင္စီးပြားေရးလုပ္ငန္း ခုနစ္ခု ႏွင့္ ႏုိင္ငံပုိင္ဘဏ္ သုံးခု ကုိ ပစ္မွတ္ထားအေရးယူပိတ္ဆုိ႔မႈ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားမွ ဖယ္ရွားရန္ ဆုံးျဖတ္ခဲ့ပါသည္။ ပစ္မွတ္ထားအေရး ယူပိတ္ဆုိ႔မႈေအာက္တြင္ ရွိေနေသာ ဘ႑ာေရးဆုိင္ရာ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ ေငြေၾကးဆုိင္ရာ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ား ေဆာင္ရြက္ေစႏုိင္ေသာ ျပင္ဆင္ခ်က္ႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ ျမန္မာႏုိင္ငံရွိဘဏ္မ်ားေပၚတြင္ အေရးယူပိတ္ဆုိ႔မႈ အနည္းငယ္သာ က်န္ရွိေတာ့သည္။ ဒီမုိကေရစီျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားကုိ ဆက္လက္အားေပး လုပ္ေဆာင္ရန္၊ ပစ္မွတ္ထားအေရးယူ ပိတ္ဆုိ႔မႈေအာက္တြင္ရွိေနေသာ လူပုဂၢဳိလ္၊ စီးပြားေရးလုပ္ငန္း အဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ စစ္တပ္တုိ႔ အေပၚ ဆက္လက္ဖိအားေပးႏိုင္ရန္ အတြက္သာ အေရးယူပိတ္ဆုိ႔အခ်ဳိ႕ ဆက္လက္ထားရွိထားျခင္းျဖစ္ပါသည္။ ထုိကိစၥႏွင့္ပတ္သက္၍ ပစ္မွတ္ထား အေရးယူ ပိတ္ဆုိ႔မႈေအာက္တြင္ ရွိေနေသာ စတီဗင္ေလာ သုိ႔မဟုတ္ ေအးရွားေဝါလ္ ကုမၸဏီလီမီတက္ မွ ၅၀ ရာခုိင္ႏႈန္းႏွင့္အထက္ ပုိင္ဆုိင္ေသာ ကုမၸဏီ ေျခာက္ခု ကုိ စာရင္းသုိ႔ျဖည့္စြက္ခဲ့ပါသည္။ ပုိမုိ၍ က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ဆုိရလွ်င္ ပစ္မွတ္ထား အေရးယူပိတ္ဆုိ႔မႈေအာက္တြင္ ရွိေနေသာ လူပုဂၢဳိလ္အဖြဲ႔အစည္း အခ်ဳိ႕ကုိ ဆက္လက္ထားရွိလ်က္ ယခုကဲ့သုိ႔ ျပင္ဆင္ခ်က္မ်ား ျပဳလုပ္ျခင္းသည္ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ တစုိက္မတ္မတ္ လုပ္ေဆာင္ေနေသာ ႏုိင္ငံေရး ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားကုိ အေထာက္အကူျဖစ္ေစရန္လည္းေကာင္း၊ အားလုံးပါဝင္မႈကုိ အေျခခံေသာ စီးပြားေရးဖြ႔ံၿဖဳိးတုိးတက္မႈကုိ အေထာက္အကူျဖစ္ေစရန္လည္းေကာင္း၊ ျမန္မာႏုိင္ငံႏွင့္ ဆက္ဆံေဆာင္ရြက္ရာတြင္ အဆင္ေျပ ေခ်ာေမြ႔ေစရန္လည္းေကာင္း ရည္ရြယ္၍ ပုိမုိရွင္းလင္းေသာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကုိ ပုဂၢလိက က႑သုိ႔ ရွင္းလင္းထုတ္ျပန္ေပးျခင္း ျဖစ္ပါသည္။

“ၿပီးခဲ့ေသာႏွစ္တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံ သည္ သမုိင္းဝင္ေရြးေကာက္ပြဲကုိ ေအာင္ေအာင္ျမင္ျမင္က်င္းပႏုိင္ခဲ့ၿပီး ျပည္သူ႔ကုိယ္စားျပဳ အစုိးရအျဖစ္သုိ႔ ေျပာင္းလဲခဲ့ပါသည္။ ယခုကဲ့သုိ႔အေရးယူ ပိတ္ဆုိ႔မႈဆုိင္ရာ ေျဖေလွ်ာ့ေရးလုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားသည္ ပစ္မွတ္ထား အေရးယူပိတ္ဆုိ႔မႈအခ်ဳိ႕ကုိ ဆက္လက္ထားရွိလ်က္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ႏုိင္ငံေရး၊ စီးပြားေရး တုိးတက္ဖြ႔ံၿဖဳိး ေျပာင္းလဲလာေရးအတြက္ အေမရိကန္အစုိးရ၏ ၾကဳိဆုိေထာက္ခံမႈပင္ ျဖစ္ပါသည္” ဟု အၾကမ္းဖက္ဝါဒ ႏွင့္ေငြေရးေၾကးေရးဆုိင္ရာ ေထာက္လွမ္းေရးဌာန၏ ယာယီဒုတိယလက္ေထာက္ဝန္ႀကီး အဒမ္ ဇူဘင္ ကေျပာပါသည္။ ယခုကဲ့သုိ႔ ေျဖေလွ်ာ့မႈ ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားသည္ အေရးယူပိတ္ဆုိ႔မႈတြင္ မပါရွိေသာစီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံအစုိးရႏွင့္ ျပည္သူလူထုမ်ား တန္းတူညီမွ် ဖြံ႔ၿဖဳိးတုိးတက္ေသာ အနာဂတ္ ကုိ ပုိင္ဆိုင္ရန္အတြက္ အေထာက္အကူျဖစ္ေစရန္ ရည္ရြယ္ပါသည္။

 

ျမန္မာႏုိင္ငံအေပၚအေရးယူပိတ္ဆို႔ျခင္းဆိုင္ရာ စည္းမ်ဥ္းမ်ားအေပၚ ျပင္ဆင္ခ်က္မ်ား

ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္း ေနထိုင္လွ်က္ရွိေသာ တစ္သီးပုဂၢလအေမရိကန္ႏိုင္ငံသားမ်ား စီးပြားေရးလုပ္ငန္းကိစၥရပ္မ်ား လုပ္ကိုင္ေဆာင္႐ြက္ျခင္းကို ခြင့္ျပဳေသာ အေထြေထြလိုင္စင္ကို ျဖည့္စြက္ျခင္း၊ ရွိရင္းစြဲ ကုန္သြယ္ေရးဆိုင္ရာ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းကိစၥရပ္မ်ား လုပ္ကိုင္ခြင့္ျပဳေသာ အေထြေထြလိုင္စင္ကို သက္တမ္းကာလ တိုးျမႇင့္ျခင္းႏွင့္ တိုးခ်ဲ႕ျခင္းႏွင့္ တခ်ိဳ႕ေသာ ဘဏ္လုပ္ငန္းဆိုင္ရာ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကို ခြင့္ျပဳထားေသာ ရွိရင္းစြဲ အေထြေထြလိုင္စင္ကို ျပန္လည္ မြမ္းမံျခင္းတို႔ကို (OFAC) က ယေန႔ေဆာင္႐ြက္ခဲ့ပါသည္။  နားလည္လြယ္ေအာင္ေျပာရလွ်င္ OFAC လိုင္စင္တစ္ခုဆိုသည္မွာ (ဤခြင့္ျပဳလိုင္စင္သာမရွိလွ်င္) လုပ္ပိုင္ခြင့္ကို တားျမစ္ထားေသာ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းကိစၥရပ္တစ္ခုအား လုပ္ကိုင္ေဆာင္႐ြက္ႏိုင္ေစရန္ ခြင့္ျပဳမႈတစ္ခု ျဖစ္ပါသည္။  အေထြေထြ လုိင္စင္မ်ားႏွင့္ အေသးစိတ္ သတ္မွတ္ေဖၚျပရန္လိုေသာ လိုင္စင္မ်ားဟူ၍ လိုင္စင္ ႏွစ္မ်ိဳးႏွစ္စားရွိပါသည္။  အေထြေထြလိုင္စင္တစ္ခုသည္ သတ္မွတ္ျပ႒ာန္းထားေသာ အေျခအေန တခ်ိဳ႕ႏွင့္ညီညြတ္မႈရွိလွ်င္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းကိစၥရပ္ အမ်ိဳးအစား တစ္ခုခုကို လုပ္ကိုင္ေဆာင္႐ြက္ရန္ အေသးစိတ္ သတ္မွတ္ေဖာ္ျပရန္လိုေသာ ခြင့္ျပဳခ်က္လိုင္စင္ကို ေလွ်ာက္ရန္ မလိုေအာင္ က်ယ္က်ယ္ ျပန္႔ျပန္႔ခြင့္ျပဳပါသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္းေနထိုင္လ်က္ရွိေသာ အေမရိကန္ႏိုင္ငံသားမ်ားႏွင့္ သက္ဆိုင္ေသာ ပုဂၢလစီးပြားေရး လုပ္ငန္းကိစၥရပ္မ်ား လုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္ခြင့္ အေထြေထြလိုင္စင္

သာမန္အေျခအေနမ်ားတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္းေနထိုင္လ်က္ရွိေသာ တစ္သီးပုဂၢလ အေမရိကန္ႏိုင္ငံသားမ်ားအေပၚ သက္ေရာက္မႈရွိသည့္ တားျမစ္ထားသည့္စည္းမ်ဥ္းမ်ားေၾကာင့္ လုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္ခြင့္ မရွိေသာ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းကိစၥရပ္မ်ားကို အေမရိကန္ႏိုင္ငံသားမ်ားအား လုပ္ကိုင္ ေဆာင္႐ြက္ခြင့္ျပဳသည့္ အေထြေထြလိုင္စင္ကို OFAC မွ ျဖည့္စြက္ခဲ့ပါသည္။ ယင္းတြင္ ငွားရမ္းခမ်ားေပးေခ်ျခင္း၊ ေနထိုင္မႈစားရိတ္မ်ား ေပးေခ်ျခင္းႏွင့္ တစ္ကုိယ္ေရအတြက္ ကုန္ပစၥည္းႏွင့္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား ဝယ္ယူျခင္းတို႔ ပါဝင္ပါသည္။

ဤျဖည့္စြက္ခ်က္သည္ ပိတ္ဆို႔အေရးယူျခင္းဆိုင္ရာ စည္းမ်ဥ္းအတြင္းမွ ရွိရင္းစြဲ ကင္းလြတ္ခြင့္ျဖစ္ေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံမွတစ္ဆင့္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ေသာ္လည္းေကာင္း ခရီးသြားလာမႈအေပၚ ျဖည့္စြက္ေထာက္ကူၿပီး အေမရိကန္ႏိုင္ငံသားမ်ားအတြက္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ေနထိုင္ၿပီး အလုပ္လုပ္ကိုင္ရန္ ပိုမိုလြယ္ကူေစေသာေၾကာင့္ အေမရိကန္ႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံသားမ်ားၾကား အခ်င္းခ်င္းခ်ိတ္ဆက္ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ရန္ အခြင့္အလမ္းမ်ား တိုးတက္လာမည္ျဖစ္ပါသည္။

ကုန္သြယ္ေရးဆိုင္ရာ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းကိစၥရပ္မ်ား လုပ္ကိုင္ေဆာင္႐ြက္ခြင့္ အေထြေထြလိုင္စင္

ကုန္သြယ္ေရးဆိုင္ရာ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းကိစၥရပ္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး OFAC မွ စည္းမ်ဥ္းျပင္ဆင္ခ်က္ႏွစ္ခုကို ခ်မွတ္ခဲ့ပါသည္။  ပထမအခ်က္မွာ OFAC က အေထြေထြလိုင္စင္အမွတ္ ၂၀ ကို သက္တမ္းကာလ အကန္႔အသတ္မရွိ တိုးျမႇင့္ျပ႒ာန္းခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။  ကနဦးအားျဖင့္ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာတြင္ ေျခာက္လတာကာလအတြက္သာ ထုတ္ျပန္ခဲ့ေသာ အဆိုပါ အေထြေထြလိုင္စင္မွာ ယခုအခါ ပိတ္ဆို႔မႈဆိုင္ရာ စည္းမ်ဥ္းထဲတြင္ ပါဝင္လာခဲ့ၿပီ ျဖစ္သည္။ သာမန္အေျခအေနတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံမွတစ္ဆင့္ သို႔မဟုတ္ ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ ကုန္သြယ္တင္ပို႔မႈမ်ားအေပၚတြင္ သက္ေရာက္သည့္ OFAC ၏ အထူးကန္႔သတ္ခ်က္ စာရင္းတြင္ပါဝင္ေသာ သို႔မဟုတ္ အေရးယူပိတ္ဆို႔မႈမ်ားျဖင့္ တားျမစ္ထားေသာ လူပုဂၢိဳလ္ သို႔မဟုတ္ ကုမၸဏီတစ္ခု ႏွင့္ ပတ္သက္ဆက္စပ္ေဆာင္႐ြက္မႈကို ကန္႔သတ္တားျမစ္ထားျခင္းကို ေက်ာ္လြန္ၿပီး စီးပြားေရးလုပ္ငန္းကိစၥရပ္မ်ား လုပ္ကိုင္ေဆာင္႐ြက္ႏိုင္ေစရန္ ဤလိုင္စင္က ခြင့္ျပဳပါသည္။ ဒုတိယတစ္ခ်က္မွာ ကုန္သြယ္ေရးဆိုင္ရာ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းကိစၥရပ္မ်ားအား ပိုမိုပံ့ပိုးႏိုင္ရန္ေစအတြက္ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္း ကုန္စည္ပစၥည္းမ်ား ေရႊ႕ေျပာင္းေနရာခ်ထားမႈအေပၚသက္ေရာက္သည့္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းကိစၥရပ္တခ်ိဳ႕ကို ခြင့္ျပဳေသာ အေထြေထြလိုင္စင္ကိုျဖည့္စြက္ျခင္းျဖင့္ OFAC သည္ ဤခြင့္ျပဳခ်က္ကို တိုးခ်ဲ႕ခဲ့ပါသည္။  ယင္းတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္းရွိ အျခားကုန္စည္ဒိုင္မ်ားသို႔ ဆက္လက္ျဖန္႔ျဖဴးႏိုင္ရန္အတြက္ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္းရွိ ကုန္ေလွာင္႐ံုတစ္ခုမွ ကုန္စည္ပစၥည္းမ်ားကို သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရးလည္း ပါဝင္သည္။

ဤျပင္ဆင္ခ်က္ႏွစ္ခုေပါင္းသည္  ျမန္မာႏိုင္ငံ အတြင္းႏွင့္ အႏွ႔ံအျပားတြင္ ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရး လုပ္ငန္းမ်ားကို အဆင္ေျပေခ်ာေမြ႔ေစမည္ျဖစ္သလို အေမရိကန္ႏွင့္ ျမန္မာ ပို႔ကုန္လုပ္ငန္းရွင္မ်ားအတြက္ ကုန္သြယ္ေရးႏွင့္ ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရးအခြင့္အလမ္းမ်ားကိုလည္း တိုးပြားလာေစမည္ ျဖစ္ပါသည္။

တခ်ိဳ႕ေသာဘဏ္လုပ္ငန္းဝန္ေဆာင္မႈမ်ားအား ခြင့္ျပဳေသာ အေထြေထြလိုင္စင္အား မြမ္းမံျခင္း

လက္ရွိ အထူးကန္႔သတ္ခ်က္စာရင္းတြင္ပါဝင္ေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္းမွ ဘ႑ာေရးအဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ဆက္ႏြယ္ေသာ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းကိစၥရပ္မ်ား လုပ္ကိုင္ေဆာင္႐ြက္မႈအေတာ္မ်ားမ်ားကို ခြင့္ျပဳေပးသည့္ ရွိရင္းစြဲျဖစ္ေသာ အေထြေထြလိုင္စင္ကိုလည္း OFAC က မြမ္းမံလ်က္ရွိပါသည္။  ဤလိုင္စင္တြင္ပါဝင္ေသာ ဘ႑ာေရးအဖြဲ႔အစည္းႏွစ္ခုျဖစ္သည့္ ျမန္မာ့စီးပြားေရးဘဏ္ႏွင့္ ျမန္မာ့ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈႏွင့္ကုန္သြယ္မႈဘဏ္တို႔ကို စာရင္းမွ ယေန႔တြင္ ထုတ္ပယ္လိုက္သည္။  အဆိုပါအဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ေဆာင္႐ြက္လုပ္ကိုင္မႈကို တားျမစ္ထားျခင္းမရွိေတာ့သျဖင့္ ဤခြင့္ျပဳခ်က္ကို မလိုအပ္ေတာ့သလို အဆိုပါ ဘ႑ာေရးအဖြဲ႔အစည္းႏွစ္ခုကိုလည္း အေထြေထြလိုင္စင္မွ ထုတ္ပယ္လိုက္ၿပီျဖစ္သည္။  တစ္ခ်ိန္တည္းတြင္ OFAC သည္ လက္ရွိတြင္ အထူးကန္႔သတ္ခ်က္ စာရင္းတြင္ပါဝင္ေသာ အျခား ျမန္မာ့ဘ႑ာေရးအဖြဲ႔အစည္းႏွစ္ခုျဖစ္သည့္ အင္းဝဘဏ္ႏွင့္ ျမဝတီဘဏ္တို႔ကို အေထြေထြလိုင္စင္တြင္ ထည့္သြင္းျဖည့္စြက္လ်က္ရွိရာ ေမ ၁၈ ရက္ တြင္ ျပင္ဆင္ခ်က္အတည္ျဖစ္လွ်င္ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္းရွိ ဘ႑ာေရးအဖြဲ႔အစည္းမ်ားအားလံုးႏွင့္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္း ကိစၥရပ္အေတာ္မ်ားမ်ားကို လုပ္ကိုင္ေဆာင္႐ြက္ခြင့္ျပဳမည္ ျဖစ္သည္။

ဤျပင္ဆင္ခ်က္သည္ တစ္သီးပုဂၢလ အေမရိကန္ႏိုင္ငံသားမ်ားႏွင့္ အေမရိကန္ကုမၸဏီမ်ားအေနျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္းရွိ ဘ႑ာေရးအဖြဲ႔အစည္းမ်ားအားလံုးႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ေစမည္ျဖစ္ရာ ျမန္မာႏိုင္ငံသားမ်ားအတြက္ ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ အားေပးရာေရာက္ၿပီး စီးပြားေရးအခြင့္အလမ္းမ်ား တိုးပြားလာေစ ပါလိမ့္မည္။

 

ႏုိင္ငံေတာ္ပုိင္ ဘဏ္မ်ားႏွင့္ ႏုိင္ငံေတာ္ပုိင္လုပ္ငန္းမ်ားအားဖယ္ရွားျခင္း

ထုိ႔အျပင္ OFAC ၏ SDN စာရင္းထဲမွ ႏုိင္ငံေတာ္ပုိင္လုပ္ငန္း ခုနစ္ ခုကုိလည္းဖယ္ရွားလုိက္ပါသည္။ ယင္းတုိ႔မွာ ျမန္မာ့သစ္လုပ္ငန္း၊ ျမန္မာ့ပုလဲထုတ္လုပ္ေရးႏွင့္ေရာင္းဝယ္ေရးလုပ္ငန္း၊ ျမန္မာ့ေက်ာက္မ်က္ရတနာေရာင္းဝယ္ေရးလုပ္ငန္း၊ အမွတ္ (၁) သတၱဳတြင္းလုပ္ငန္း၊ အမွတ္ (၂) သတၱဳတြင္းလုပ္ငန္း၊ အမွတ္ (၃) သတၱဳတြင္းလုပ္ငန္း ႏွင့္ သမဝါယမ ပုိ႔ကုန္သြင္းကုန္လုပ္ငန္းတုိ႔ ျဖစ္ပါသည္။ ထုိ႔ျပင္ OFAC ၏ SDN စာရင္းထဲမွ ႏုိင္ငံေတာ္ပုိင္ဘဏ္ သုံးခုကုိလည္းဖယ္ရွားလုိက္သည္။ ယင္းတုိ႔မွာ ျမန္မာ့စီးပြားေရးဘဏ္၊ ျမန္မာ့ႏုိင္ငံျခားကုန္သြယ္မႈဘဏ္ ႏွင့္ ျမန္မာ့ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈႏွင့္ ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရးဘဏ္ တုိ႔ျဖစ္ပါသည္။

ဤဖယ္ရွားမႈမ်ားသည္ အေမရိကန္ႏုိင္ငံျခားေရးမူဝါဒရည္မွန္းခ်က္ကုိအားေပးၿပီး ျမန္မာႏုိင္ငံအတြင္း ေျပာင္းလဲေနမႈမ်ားကုိ အသိအမွတ္ျပဳျခင္းျဖစ္ပါသည္။ ဤဖယ္ရွားေပးလုိက္ေသာ လုပ္ငန္းမ်ားသည္ အရပ္ဘက္ဝန္ႀကီးဌာနမ်ား၏ ဖြဲ႔စည္းမႈေအာက္သုိ႔ေရာက္ရွိသြားေသာ သုိ႔မဟုတ္ လုပ္ငန္းအဖြဲ႔အစည္းအျဖစ္ တည္ရွိျခင္း မရွိေတာ့ေသာ လုပ္ငန္းအဖြဲ႔အစည္း မ်ားျဖစ္ပါသည္။

 

စတီဗင္ေလာ သုိ႔မဟုတ္ ေအးရွားေဝါလ္ က ၅၀ ရာခုိင္ႏႈန္းႏွင့္အထက္ ပုိင္ဆုိင္ေသာ ကုမၸဏီမ်ား သတ္မွတ္ျခင္း

OFAC သည္ ျမန္မာႏုိင္ငံအေပၚခ်မွတ္ထားေသာ အေရးယူပိတ္ဆုိ႔မႈမ်ားကုိ လြန္ခဲ့ေသာေလးႏွစ္အတြင္း သိသိသာသာ ေျဖေလွ်ာ့ေပးခဲ့ပါသည္။ က်န္ရွိေနေသးေသာ ျမန္မာႏုိင္ငံအေပၚခ်မွတ္ထားေသာ အေရးယူပိတ္ဆုိ႔မႈမ်ားသည္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ႏိုင္ငံေရးျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈကို အဟန္႔အတား ျဖစ္ေစသူမ်ား၊ ျမန္မာႏုိင္ငံအတြင္း လူ႔အခြင့္အေရးခ်ဳိးေဖာက္သူမ်ား သုိ႔မဟုတ္ ေျမာက္ကုိရီးယားႏွင့္ စစ္ေရးကူးသန္းမႈတြင္ ဆက္ႏႊယ္ေနသူမ်ားကုိ ပစ္မွတ္ထားခ်မွတ္ထားျခင္းျဖစ္ပါသည္။ ယင္းအျပင္ OFAC သည္ SDN စာရင္းတြင္ ပါဝင္ေသာပုဂၢဳိလ္မ်ားက ၅၀ ရာခုိင္ႏႈန္းႏွင့္အထက္ ပုိင္ဆုိင္သည့္ ကုမၸဏီေျခာက္ ခုကုိ လည္း SDN စာရင္းအတြင္းသုိ႔ ထည့္သြင္း ပိတ္ဆုိ႔သတ္မွတ္လုိက္ပါသည္။ စတီဗင္ေလာ ႏွင့္ ေအးရွားေဝါလ္ တုိ႔ကုိ ထုိစဥ္ကစစ္ဖက္က လႊမ္းမုိးထားေသာ ျမန္မာအစုိးရအား အားေပးကူညီခဲ့သည့္အတြက္ OFAC က သမၼတ၏အမိန္႔အမွတ္ ၁၃၄၄၈ ႏွင့္အညီ ၂၀၀၈ ခုႏွစ္ ေဖေဖာ္ဝါရီ တြင္ ထည့္သြင္းသတ္မွတ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ေအးရွားေဝါလ္ က ၅၀ ရာခုိင္ႏႈန္းႏွင့္အထက္ ပုိင္ဆုိင္မႈရွိေသာ ကုမၸဏီမ်ားအျဖစ္ Asia Mega Link Services Co., Ltd.၊ Pioneer Aerodrome Services Co., Ltd.၊ Green Asia Services Co., Ltd. ႏွင့္ Global World Insurance Company Limited တုိ႔ကုိ ေဖာ္ထုတ္သိရိွၿပီးျဖစ္သည္။ Shwe Nar Wah Company Limited ကုိလည္း ေအးရွားေဝါလ္ သုိ႔မဟုတ္ စတီဗင္ေလာ က ၅၀ ရာခုိင္ႏႈန္းႏွင့္အထက္ ပုိင္ဆုိင္ေၾကာင္း ေဖာ္ထုတ္သိရွိရပါသည္။

ေဖာ္ထုတ္သိရွိရေသာ ကုမၸဏီမ်ားတြင္ ပုိင္ဆုိင္မႈ သုိ႔မဟုတ္ အက်ဳိးစီးပြားရွိေနလ်င္ျဖစ္ေစ ထုိကုမၸဏီမ်ားအေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုသုိ႔ ဝင္ေရာက္လာျခင္း သုိ႔မဟုတ္ အေမရိကန္ႏုိင္ငံသား မ်ားကယင္းတုိ႔ကုိ ထိန္းခ်ဳပ္ျခင္း၊ ပုိင္ဆုိင္ျခင္း ရွိေနလွ်င္ျဖစ္ေစ ယင္းတုိ႔သည္ပိတ္ဆုိ႔ျခင္းခံရမည္ကုိ လည္းေကာင္း၊ ထုိ႔ျပင္ေဖာ္ထုတ္သိရွိထားေသာ ယင္းကုမၸဏီမ်ားႏွင့္ အေမရိကန္ႏုိင္ငံသားမ်ားက ေငြေၾကးလက္လႊဲေျပာင္းျခင္း သုိ႔မဟုတ္ စီးပြားေရးလုပ္ကုိင္ျခင္းကုိ တားျမစ္ထားသည္ကုိလည္းေကာင္း ယေန႔ထုတ္ျပန္ေၾကညာမႈက ရွင္းလင္းေစမည္ျဖစ္ပါသည္။ ဤသုိ႔ေဖာ္ထုတ္သတ္မွတ္ျခင္းမ်ားသည္ ျမန္မာအစုိးရကုိ သုိ႔မဟုတ္ ျပည္သူမ်ားကုိ ပစ္မွတ္ထားျခင္းမဟုတ္ပါ။ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ စီးပြားေရးလုပ္ကုိင္ၾကမည့္ ကုမၸဏီမ်ားႏွင့္ဘ႑ာေရး ဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ ထပ္ဆင့္ရွင္းလင္းေပးရန္သာ ရည္ရြယ္ျခင္းျဖစ္ပါသည္။ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု အစုိးရက ျမန္မာႏိုင္ငံေစ်းကြက္ႏွင့္ ဆက္ဆံမႈ တုိးျမွင့္လာသည္ႏွင့္အမွ် ပုဂၢလိက က႑ တုိးတက္ေရးကို အားေပးကူညီရန္၊ အေရးယူပိတ္ဆုိ႔မႈမ်ားႏွင့္လည္း ကုိက္ညီမႈရွိေစရန္ SDN စာရင္းကုိ အခ်ိန္ႏွင့္ တစ္ေျပးညီ ျပဳစုသြားမည္ျဖစ္ပါသည္။