အေမရိကန္ဘ႑ာေရးဝန္ႀကီးဌာနမွ ျမန္မာႏုိင္ငံအေပၚထားရွိသည့္ အေရးယူပိတ္ဆုိ႔မႈဆုိင္ရာ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားျပင္ဆင္ျခင္း…

အေမရိကန္ဘ႑ာေရးဝန္ႀကီးဌာန ျပည္သူ႔ေရးရာရုံး ၂၀၁၆ ခုႏွစ္၊ ေမ ၁၇ ရက္   အေမရိကန္ဘ႑ာေရးဝန္ႀကီးဌာနမွ ျမန္မာႏုိင္ငံအေပၚထားရွိသည့္ အေရးယူပိတ္ဆုိ႔မႈဆုိင္ရာ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားျပင္ဆင္ျခင္း၊ တစ္သီးပုဂၢလ ပစ္မွတ္ထားအေရးယူပိတ္ဆုိ႔မႈ (SDN) ေအာက္တြင္ထားရွိေသာ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားျပင္ဆင္သတ္မွတ္ျခင္း၊ ထုိပစ္မွတ္ထားအေရး ယူပိတ္ဆုိ႔မႈေအာက္တြင္ရွိေနေသာ ႏုိင္ငံပုိင္စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားအား ဖယ္ရွားသတ္မွတ္ျခင္း   ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ႏုိင္ငံေရးျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားႏွင့္ စီးပြားေရးဖြံ႔ၿဖဳိးတုိးတက္မႈမ်ားကုိ အေထာက္အကူျဖစ္ေစရန္လည္းေကာင္း၊ ပစ္မွတ္ထားအေရးယူပိတ္ဆုိ႔မႈေအာက္တြင္ရွိေသာ စီးပြားေရးလုပ္ငန္မ်ား၊ လူပုဂၢဳိလ္မ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍လုိက္နာေဆာင္ရြက္ႏုိင္ေစရန္လည္းေကာင္း၊ အေမရိကန္ႏုိင္ငံျခားေရးမူဝါဒဆုိင္ရာ ရည္မွန္းခ်က္မ်ားကုိ အေကာင္အထည္ေဖာ္ႏုိင္ေစရန္အတြက္ ရည္ရြယ္ေသာ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္း ျပင္ဆင္သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား   ဝါရွင္တန္။                 ။ ျမန္မာႏုိင္ငံအေပၚတြင္က်န္ရွိေနေသးေသာ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ား 31 C.F.R. part 37 (“the Regulations”) ကုိ ျပင္ဆင္သတ္မွတ္ျခင္း၊ တစ္သီးပုဂၢလပစ္မွတ္ထား အေရးယူ ပိတ္ဆုိ႔မႈေအာက္တြင္ရွိေနေသာ လူပုဂၢဳိလ္မ်ားႏွင့္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ အေမရိကန္ ... Read More»
Show More ∨