ႏိုင္ငံေတာ္အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္၏ ျပည္သူသို႔ တင္ျပခ်က္ႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ေၾကညာခ်က္

ႏိုင္ငံေတာ္အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္၏ ျပည္သူသို႔ တင္ျပခ်က္ႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ေၾကညာခ်က္

ေအာက္တုိဘာ ၁၃၊ ၂၀၁၇

နိုင္ငံေတာ္၏အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ ျပည္သူသုိ႔တင္ျပခ်က္ပါ မွတ္ခ်က္စကားမ်ားႏွင့္အတူ ျမန္မာႏုိင္ငံမွ ထြက္ခြာသြားၾကေသာ ဒုကၡသည္မ်ား ျပန္လည္လက္ခံေရး၊ အကူအညီလုိအပ္ေနသူ အားလုံးအတြက္ လူသားခ်င္းစာနာ
ေထာက္ထားမႈဆုိင္ရာ အကူအညီမ်ားေပးအပ္ရန္ ဦးစားေပးေဆာင္ရြက္ေရးႏွင့္ ရခုိင္ျပည္နယ္အေရး ေျဖရွင္းရာတြင္ သက္ဆုိင္ရာက႑စံု၊ အလႊာစံုမ်ားစြာႏွင့္ အားလုံးပါဝင္ႏုိင္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္သြားေရး ဆုိသည့္ သူ၏ကတိကဝတ္ကုိ အေမရိကန္သံရုံးက ႀကဳိဆုိပါသည္။ ရခုိင္ျပည္နယ္ေျမာက္ပုိင္းအတြင္းမွ သိန္းႏွင့္ခ်ီေသာသူမ်ား ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏုိင္ငံဘက္သုိ႔ ထြက္ခြာ တိမ္းေရွာင္သြားၾကၿပီး၊ ေသာင္းႏွင့္ခ်ီေသာသူမ်ားမွာလည္း ရခုိင္ျပည္နယ္အတြင္းရွိ အျခားေနရာေဒသမ်ားသုိ႔ ေနရပ္စြန္႔ခြာ တိမ္းေရွာင္ေနၾကရသည္မွာ အမွန္ပင္ျဖစ္ပါသည္။ ရခုိင္ျပည္နယ္ႏွင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံတစ္ဝန္းရွိ ျပည္သူမ်ားအတြက္ ၿငိမ္းခ်မ္းမႈ ပန္လည္ရရွိေရးႏွင့္ သာယာဝေျပာေရးအတြက္ ႀကဳိးပမ္းအားထုတ္မႈမ်ားကုိ ဆက္လက္၍ ကူညီအားေပးသာြ းရန္ မိမိတ႔ ိုေမွ်ာ္လင့္လ်က္ရွိပါသည္။