ဝန္ႀကီးေတလာဆန္၏ ထုတ္ျပန္ခ်က္

ျမန္မာႏိုင္ငံ ရခိုင္ျပည္နယ္အေရးေျဖရွင္းရန္ ႀကိိဳးပမ္းအားထုုတ္မႈအေပါ္ ဝန္ႀကီးေတလာဆန္၏ ထုတ္ျပန္ခ်က္