ရခုိင္ေျမာက္ပိုင္း သံတမန္ခရီးစဥ္ ေၾကညာခ်က္ ေအာက္တိုဘာလ ၂ ရက္ေန႔

ရခုိင္ေျမာက္ပိုင္း သံတမန္ခရီးစဥ္ ေၾကညာခ်က္ ေအာက္တိုဘာလ ၂ ရက္ေန႔

 

ကၽြႏု္ပ္တို႔သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ အစိုးရ၏ ဖိတ္ၾကားခ်က္အရ ယေန႔ ရခိုင္ျပည္နယ္ ေျမာက္ပိုုင္းသို႔ သြားေရာက္ခဲ့ ၾကပါသည္။ ကၽြန္ုဳပ္တို႔သည္ ေမာင္းေတာႏွင့္ ရေသ့ေတာင္ ေဒသမ်ားရွိ ေက်းရြာမ်ားသို႔ သြားေရာက္ခဲ့ၿပီး ေဒသခံ မ်ိဳးစုံႏွင့္ ေတြ႔ဆုံခဲ့ပါသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံ အစိုးရ၏ ဖိတ္ၾကားမႈေၾကာင့္ ယခုထက္တိုင္ စိုးရိမ္ပူပန္မႈႀကီးစြာ ခံစားေနရသည့္ ရခိုင္ျပည္နယ္ ေျမာက္ပိုင္းရွိ လူမႈအသုိင္းအ၀ိုင္း အားလုံးမွ လူမ်ားကို အားေပးခြင့္ ရရွိခဲ့ပါသည္။

ကၽြႏု္ပ္တို႔ အေနျဖင့္ ၾသဂုတ္လ ၂၅ ရက္ေန႔က ARSA ၏ တိုက္ခိုက္မႈမ်ားအား ရႈတ္ခ်ေၾကာင္း ထပ္ေလာင္း ေျပာၾကားအပ္ၿပီး ထိုအခ်ိန္မွစ၍ ျဖစ္ေပၚခဲ့သည့္ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ားႏွင့္ လူေျမာက္မ်ားစြာ ေနရပ္စြန္႔ခြာမႈ မ်ားကို လည္း ကၽြန္ုဳပ္တို ႔ အလြန္အမင္း စိုးရိမ္ပူပန္မိပါသည္။ ယခုခရီးစဥ္သည္ စုံစမ္းစစ္ေဆးေရး ခရီးစဥ္ မဟုတ္သလို ထိုသုိ႔ စုံစမ္းစစ္ေဆးရန္လည္း အေျခအေန မေပးပါ။ လူ႔အခြင့္အေရး ခ်ိဳးေဖာက္မႈႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ စြပ္စြဲခ်က္မ်ားအား စုံစမ္းရန္မွာ ကၽြမ္းက်င္ပညာရွင္မ်ားမွ ေဆာင္ရြက္ရန္ လိုအပ္ပါလိမ့္မည္။ လူ႔အခြင့္အေရး ခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ားကို ကိုင္တြယ္ရာတြင္ ေျဖာင့္မတ္မွန္ကန္စြာ ေဆာင္ရြက္သြားမည္ဆိုသည့္ ႏုိင္ငံေတာ္ အတိုင္ပင္ခံပုဂၢဳိလ္၏ ကတိက၀တ္ကိုလည္း ႀကိဳဆိုပါသည္။ ကၽြန္ုဳပ္တို႔အေနျဖင့္ လူ႔အခြင့္အေရး ခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ စြပ္စြဲခ်က္မ်ားကိုလည္း အျပည့္အ၀ စုံစမ္းစစ္ေဆးသြားရန္ႏွင့္ လူ႔အခြင့္အေရး ခ်ိဳးေဖာက္သူမ်ားကို အေရးယူေဆာင္ရြက္သြားရန္ ျမန္မာ အာဏာပိုင္မ်ားအား ေတာင္းဆိုလိုက္ပါသည္။ ကုလသမဂၢ အခ်က္အလက္ရွာေဖြေရးအဖြဲ႕ကိုလည္း ရခုိင္သုိ႔ သြားေရာက္ခြင့္ျပဳရန္ ကၽြႏု္ပ္တို႔ တိုက္တြန္းပါသည္။

မီးရႈိ႕ခံထားရၿပီး လူမေနေတာ့သည့္ ရြာမ်ားကိုလည္း ကၽြႏု္ပ္တို႔ ေတြ႔ရွိခဲ့ရပါသည္။ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ားကို ရပ္တန္႔ရမည္ ျဖစ္ပါသည္။ လုံၿခဳံေရး တပ္ဖြဲ႔မ်ားအေနျဖင့္ ရခိုင္ျပည္နယ္တြင္ ေနထိုင္သည့္ လူအားလုံးကို ခြဲျခားမႈ မရွိဘဲ ကာကြယ္ေပးရန္ တာ၀န္ရွိၿပီး မီးရႈိ႕ ဖ်က္ဆီးမႈမ်ားကို တားဆီးကာကြယ္ရမည္ ျဖစ္ပါသည္။ လုံၿခဳံေရး တပ္ဖြဲ႔မ်ားအေနျဖင့္ က်င့္၀တ္ကို လိုက္နာေဆာင္ရြက္ရန္၊ ထိန္းထိန္းသိမ္းသိမ္း ေဆာင္ရြက္ရန္ႏွင့္ အျပစ္မဲ့သည့္ အရပ္သားမ်ားကို အႏၱရာယ္မျဖစ္ေစေရးႏွင့္ အရပ္သားမ်ားအား ထိခိုက္ေသေၾကေစျခင္းမ်ား မျဖစ္ေစေရး အျပည့္အ၀ ေဆာင္ရြက္သြားရန္ ညႊန္ၾကားထားသည့္ ႏုိင္ငံေတာ္အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္၏ ေၾကညာခ်က္ကို ကၽြန္ုဳပ္တို ႔ ႀကိဳဆိုပါသည္။ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ ႏိုင္ငံသို႔ ထြက္ေျပး တိမ္းေရွာင္သြားသည့္ သိန္းႏွင့္ခ်ီသည့္ ဒုကၡသည္မ်ား မိမိေနရပ္သို႔ မိမိဆႏၵအေလ်ာက္ စိတ္ခ်လုံၿခဳံစြာႏွင့္ ဂုဏ္သိကၡာရွိရွိ ျပန္လာႏုိင္ေရးအတြက္ အျမန္ဆုံး ေဆာင္ရြက္သြားႏိုင္ရန္ ျမန္မာႏုိင္ငံ အစိုးရကိုလည္း ကၽြႏု္ပ္တို႔ တိုက္တြန္းပါသည္။

ကၽြႏု္ပ္တို႔ ခရီးစဥ္အတြင္း လူသားခ်င္း စာနာေထာက္ထားေရးဆိုင္ရာ အကူအညီမ်ား အလြန္အမင္း လိုအပ္လ်က္ရွိေၾကာင္း ေတြ႔ရွိခဲ့ရပါသည္။ ရခိုင္ျပည္နယ္ ေျမာက္ပိုင္းသို႔ လူသားခ်င္းစာနာေထာက္ထားမႈဆိုင္ရာ အကူအညီမ်ား အတားအဆီးမရွိ ၀င္ေရာက္ႏိုင္ေရးႏွင့္ ရခုိင္ျပည္နယ္တစ္၀ွမ္း အသက္ကယ္၀န္ေဆာင္မႈမ်ား ခြဲျခားမႈမရွိ ျပန္လည္စတင္ႏုိင္ေရးအတြက္ ကၽြႏု္ပ္တို႔ ထပ္မံေတာင္းဆိုအပ္ပါသည္။ ကၽြႏု္ပ္တို႔ အေနျဖင့္ မီဒီယာမ်ားအား သြားေရာက္ခြင့္ ျပဳခဲ့ျခင္းအေပၚ ႀကိဳဆိုၿပီး သတင္းေထာက္မ်ားအား ရခိုင္ျပည္နယ္၏ မည္သည့္ေနရာ ေဒသမဆို အတားအဆီးမရွိ သြားေရာက္ခြင့္ကိုလည္း ထပ္မံေတာင္းဆိုအပ္ပါသည္။

ကၽြႏု္ပ္တို႔ ယခုသြားခ႔ဲသည့္ ခရီးစဥ္အတြင္း ေတြ႔ဆုံခဲ့သည့္ ေဒသခံမ်ားကို ကိုယ္ထိလက္ေရာက္ တိုက္ခိုက္မႈ သို႔မဟုတ္ မတရားဖမ္းဆီးမႈတို႔ ကဲ့သို႔ ကလဲ့စားေခ်မႈမ်ား မျဖစ္ေစရန္ႏွင့္ ယင္းသို႔ မျဖစ္ေစရန္အတြက္ အကာအကြယ္ေပးသင့္ေၾကာင္း ျပည္ေထာင္စုအစိုးရ၊ ျပည္နယ္ အစိုးရႏွင့္ ရခိုင္ျပည္နယ္အာဏာပိုင္မ်ားကို အေလးထားေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။

ကၽြႏု္ပ္တို႔သည္ ျမန္မာနုိင္ငံ၏ မိတ္ဖက္ေကာင္းအေနျဖင့္ ရခိုင္အေရးကိစၥတြင္ အလားအလာ ေကာင္းေစေရးအတြက္ အတူလက္တဲြလုပ္ေဆာင္ရန္ အသင့္ရွိေနပါသည္။ ရခိုင္ျပည္နယ္ အၾကံေပး ေကာ္မရွင္သည္ လူမ်ိဳးမေရြး၊ ဘာသာမေရြးႏွင့္ နုိင္ငံသားမေရြး ရခိုင္ျပည္နယ္အတြင္း ေနထုိင္ၾကေသာ လူမႈအသိုင္းအ၀ိုင္းအားလံုး တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းၿပီး၊ သာယာ၀ေျပာေသာ အနာဂတ္ အတြက္ အၾကံျပဳခ်က္မ်ားကို ခ်မွတ္ေပးထားၿပီး ျဖစ္ပါသည္။ ကၽြႏု္ပ္တို႔သည္ အဆိုပါအစီရင္ခံစာအား အျပည့္အ၀ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေရးအတြက္ ေထာက္ခံပါသည္။

ကြ်နု္ပ္တို႔၏ ခရီးစဥ္သည္ ရခိုင္ျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္း ေဒသအားလံုးသို႔ မီဒီယာမ်ားအပါအ၀င္ အားလံုး သြားလာနိုင္ေရးအတြက္ အေရးေပၚလိုအပ္ေနသည္ လမ္းစအတြက္ ပထမေျခလွမ္း တစ္ရပ္ျဖစ္မည္ဟု ေမွ်ာ္လင့္ပါသည္။

ေအာက္တုိဘာ ၂ရက္ေန႔တြင္ အစိုးရအစီအစဥ္နွင့္ ရခိုင္ျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္းခရီးစဥ္တြင္ ပါ၀င္ခဲ့ၾက သည့္ ၾသစေၾတးလ်ႏိုင္ငံဆိုင္ရာ သံအမတ္ႀကီး Nicholas Coppel၊ ကေနဒါႏုိင္ငံဆိုင္ရာ သံအမတ္ Karen MacArthur ၊ ခ်က္ႏိုင္ငံဆိုင္ရာ သံအမတ္ႀကီး Jaroslav Dolecek၊ ဒိန္းမတ္ႏုိင္ငံဆိုင္ရာ သံအမတ္ႀကီး Peter Lysholt Hansen ၊ ျပင္သစ္ႏုိင္ငံသံအမတ္ Olivier Richard ၊ အင္ဒိုနီးရွားႏုိင္ငံ ဆိုင္ရာသံအမတ္ႀကီး Ito Sumardi အီတလီႏုိင္ငံဆိုင္ရာသံအမတ္ႀကီး Giorgio Aliberti ၊ နယ္သာလန္ႏုိင္ငံဆိုင္ရာ သံအမတ္ႀကီး Wouters Jurgens၊ နယူးဇီလန္ႏုိင္ငံဆိုင္ရာ သံအမတ္ႀကီး Steve Marshall ၊ ေနာ္ေ၀းႏုိင္ငံဆိုင္ရာ သံအမတ္ႀကီး Tone Tinnes၊ ဆားဗီးယားႏုိင္ငံဆိုင္ရာ သံအမတ္ႀကီး Miodrag Nikolin၊ ဆြစ္ဇာလန္ႏုိင္ငံဆိုင္ရာ သံအမတ္ႀကီး Paul Seger ၊ တူရကီႏုိင္ငံဆိုင္ရာ သံအမတ္ႀကီး Kerem Divanlioglu၊ အေမရိကန္ႏုိင္ငံဆိုင္ရာ သံအမတ္ႀကီး Scot Marciel ၊ အီးယူသံအမတ္ႀကီးအျဖစ္ ေရြးခ်ယ္ထားျခင္းခံရေသာ Kristian Schmidt, ဂ်ာမနီႏိုင္ငံ သံအမတ္အျဖစ္ ေရြးခ်ယ္ျခင္းခံထားရေသာ Dorothee Janetzke-Wenzel ၊ စပိန္ႏိုင္ငံသံရံုး ယာယီတာ၀န္ခံ Mr. Bibian Zamora Giménez ၊ ဆြီဒင္ရံုးအၾကီးအကဲ Mr. Johan Hallenborg ၊ ယူေကနုိင္ငံဆိုင္ရာ ဒုတိယသံအမတ္ Mr. David Hall နွင့္ ဖင္လန္ႏိုင္ငံဆိုင္ရာ ဒုတိယသံအမတ္ Ms. Silja Rajander တို႔မွ အထက္ပါ ေၾကညာခ်က္ကို ထုတ္ျပန္ခဲ့ပါသည္။