ပိစ္ေကာ ေစတန႔ာဝန္ထမ္းအဖြဲ႔ ဒုတိယအသုတ္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ စတင္တာဝန္ထမ္းေဆာင္ျခင္း

New Group of U.S. Peace Corps Volunteers Coming to Myanmar

ရန္ကုန္၊ ျမန္မာ — ျမန္မာႏုိင္ငံသားမ်ားအတြက္ တာဝန္ထမ္းရြက္မည္ဟူေသာ ၎၏ကတိကဝတ္ကုိ ေမလ ၂၆ ရက္တြင္ ရန္ကုန္ ၿမဳိ႕၌ ျပဳလုပ္မည့္ အသစ္ ေရာက္ရွိေနေသာ ေစတနာ့ဝန္ထမ္း ၁၅ ဦး၏ က်မ္းသစၥာက်ိန္ဆုိပြဲအခမ္းအနားျဖင့္ ပိစ္ေကာအဖြဲ႔က ပုိမုိ ေလးနက္ခိုင္မာေစလိုက္ပါၿပီ။ ဤအဖြ႔ဲသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ တာဝန္ထမ္းရြက္ရန္ ဒုတိယအသုတ္အေနျဖင့္ ေရာက္ရိွခဲ့ေသာအဖြဲ႔ ျဖစ္ပါသည္။ ပိစ္ေကာ ေစတနာ့ဝန္ထမ္း အသစ္မ်ားသည္ ၎တ႔၏ို ေစတနာ့ဝန္ထမ္းတာဝန္ မထမ္းေဆာင္မီကာလအတြင္း သီတင္းပတ္ ဆယ္ပတ္ၾကာ ႀကဳိတင္၍ ျမန္မာဘာသာစကား၊ ျမန္မာ့ယဥ္ေက်းမႈ၊ သင္ၾကားေရးစြမ္းရည္၊ က်န္းမာေရးႏွင့္ ေဘးကင္း လုံၿခဳံေရး ဆုိင္ရာ အႀကဳိသင္တန္းမ်ားကုိ ေအာင္ျမင္စြာ တက္ေရာက္ခဲ့ၾကၿပီး ျဖစ္ပါသည္။ ေစတနာ့ဝန္ထမ္းမ်ားသည္ ၎တုိ႔၏ သင္ၾကားေရးႏွင့္ လုိက္ေလ်ာညီေထြစြာ ေနထုိင္ေရးတုိ႔တြင္ အဆင္ေျပေခ်ာေမြ႔ေစရန္အတြက္ ပဲခူးတုိင္းေဒသႀကီးအတြင္းရွိ ေဒသခံ ျပည္သူမ်ားႏွင့္ ယွဥ္တြဲေနထုိင္ခဲ့ၿပီး ျမန္မာေက်ာင္းသူ၊ ေက်ာင္းသားမ်ားကုိသင္ၾကားမည့္ ေက်ာင္းသင္ခန္းစာမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ လည္း လက္ေတ႔ေြ လ့က်င့္ ဆည္းပူးခဲ့ၿပီး ျဖစ္သည္။ ၎တ႔တို ာဝန္ထမ္းေဆာင္မည့္ ႏွစ္ႏွစ္တာကာလအတငြ ္း ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး ႏွင့္ ပဲခူးတုိင္းေဒသႀကီး အတြင္းရွိ အေျခခံပညာအလယ္တန္းႏွင့္ အထက္တန္းေက်ာင္းမ်ားတြင္ အဂၤလိပ္ဘာသာစကား က ို သင္ၾကားပို႔ခ်ေပးသြားၾကမည္ျဖစ္ပါသည္။

ယခုအသုတ္ ေစတနာ့ဝန္ထမ္းမ်ား၏ စတင္တာဝန္ထမ္းေဆာင္ျခင္း အခမ္းအနားကုိ ကရဝိတ္ခန္းမ၌ ေမလ ၂၆ ရက္၊ ေသာၾကာေန႔၊ နံနက္ ၁၀း၀၀ နာရီတြင္ က်င္းပမည္ျဖစ္ပါသည္။ အခမ္းအနားတက္ေရာက္ၾကမည့္ ဧည့္သည္ေတာ္မ်ားတြင္ အေမရိကန္သံရုံး ၏ ဒုတိယအႀကီးအကဲ ခရစၥတင္းေဘာင္ဝါ၊ အေမရိကန္သံရုံးမွ ကုိယ္စားလွယ္မ်ား၊ ပိစ္ေကာအဖြဲ႔၏ တာဝန္ခံညႊန္ၾကားေရးမွဴး ရွီလားခေရာ္လီ၊ ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ေဒါက္တာမ်ဳိးသိမ္းႀကီး၊ တုိင္းေဒသႀကီးႏွင့္ေဒသခံ အစုိးရတာဝန္ရွိ ပုဂၢဳိလ္မ်ား၊ လုပ္ငန္းပူးေပါင္းလက္တြဲေဆာင္ရြက္ၾကမည့္ သက္ဆုိင္ရာေက်ာင္းမ်ားမွ တာဝန္ရွိပုဂၢဳိလ္မ်ား၊ ပိစ္ေကာအဖြဲ႔မွဝန္ထမ္း မ်ားႏွင့္ ပိစ္ေကာေစတနာ့ဝန္ထမ္းမ်ား ပါဝင္ၾကမည္ျဖစ္ပါသည္။

ပိစ္ေကာအဖြဲ႔သည္ ျမန္မာအစုိးရ၏ဖိတ္ၾကားခ်က္အရ အရည္အခ်င္းျပည့္မီေသာ အေမရိကန္ အမ်ဳိးသား၊ အမ်ဳိးသမီးမ်ားကုိ ေခၚယူ ပံ့ပုိးကာ အေမရိကန္ျပည္သူမ်ားႏွင့္ ျမန္မာျပည္သူမ်ားအၾကား ပုိမုိေကာင္းမြန္ေသာ အျပန္အလွန္နားလည္မႈကုိျမွင့္တင္ရင္း ပညာေရးရည္မွန္းခ်က္မ်ားကုိ ျဖည့္ဆည္းေဆာင္ရြက္ေပးျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ ပိစ္ေကာ အစီအစဥ္ကုိ ျမန္မာႏုိင္ငံ၌ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္တြင္ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီးအတြင္း ပိစ္ေကာအဖြဲ႔ေစတနာ့ဝန္ထမ္း ပထမအသုတ္ စတင္တာဝန္ထမ္းေဆာင္ျခင္းျဖင့္အစပ်ဳိးခဲ့ပါသည္။ ယင္းေစတနာ့ဝန္ထမ္းမ်ားသည္ အေျခခံပညာအလယ္တန္းႏွင့္ အထက္တန္းေက်ာင္းမ်ားတြင္ အဂၤလိပ္ဘာသာျပ ျမန္မာဆရာ၊ ဆရာမမ်ားႏွင့္ အတူလက္တြဲ၍ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ခဲ့ၾကျခင္းျဖစ္ပါသည္။

ေဒသခံျပည္သူမ်ား၏ စြမ္းရည္တုိးတက္အားေကာင္းလာေစေရး၊ ယဥ္ေက်းမႈႏွီးေႏွာဖလွယ္ရာတြင ္အဆင္ေျပေခ်ာေမြ႔ေစေရးႏွင့္ ထာဝရတည္တံ့ေသာ ခ်စ္ၾကည္ရင္းႏွီးမႈတစ္ရပ္တည္ေဆာက္ေရးတုိ႔အတြက္ ပိစ္ေကာေစတနာ့ဝန္ထမ္းမ်ားသည္ ျမန္မာျပည္သူ လူထုႏွင့္ လက္တြဲေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိၿပီး၊ ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာန၏ ရည္မွန္းခ်က္မ်ားႏွင့္ ဦးစားေပးလုပ္ငန္းမ်ားျဖစ္ေသာ ပညာရည္အဆင့္အတန္းျမွင့္တင္ေရး၊ ဆရာ၊ ဆရာမမ်ား၏ စြမ္းရည္ျမွင့္တင္ေရး၊ ေက်ာင္းသူ၊ ေက်ာင္းသားမ်ားကုိ အရည္အေသြးမီအဂၤလိပ္ ဘာသာစကား သင္ၾကားပု႔ိခ်ေပးေရး လုပ္ငန္းမ်ားတြင္လည္း ပိစ္ေကာအဖြဲ႔က ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာနႏွင့္ပူးေပါင္း၍ အားေပးကူညီ လ်က္ရွိပါသည္။ အဂၤလိပ္ဘာသာစကားစြမ္းရည္ ျမွင့္တင္ေပးျခင္း၊ ပညာေရးႏွင့္ သက္ေမြးပညာကြ်မ္းက်င္မႈ ဖြ႔ံၿဖိဳးေရးတြင္ ပုိမုိေကာင္းမြန္ေသာ အခြင့္အလမ္းမ်ား ရရွိေစေရးအတြက္ ဆရာ၊ ဆရာမမ်ား၊ ေက်ာင္းသားမိဘမ်ား၊ လူမႈအဖြဲ႔အစည္းအသင္းဝင္မ်ားကုိ အကူအညီေပးျခင္းတုိ႔တြင္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္သည့္ ခ်ဥ္းကပ္နည္းမ်ားကုိ ပိစ္ေကာကအသုံးျပဳပါသည္။

###