အေမရိကန္စင္တာအသစ္အမွတ္တံဆိပ္

New American Center Logo

ယခုလက္ရွိ ဒဂုံၿမဳိ႕နယ္၊ ေတာ္ဝင္လမ္းတြင္ တည္ရွိေသာ ရန္ကုန္အေမရိကန္စင္တာ (American Center Rangoon) သည္ တကၠသုိလ္ရိပ္သာလမ္းႏွင့္ အင္းယားလမ္းေထာင့္တြင္ မၾကာမီဖြင့္လွစ္ေတာ့မည့္ ရန္ကုန္အေမရိကန္စင္တာ (American Center Yangon) အသစ္ မဖြင့္လွစ္မီ အႀကဳိအေနျဖင့္ အမွတ္တံဆိပ္အသစ္တစ္ခုကုိ ထုတ္ေဖာ္အသုံးျပဳသြားပါမည္။  လက္ရွိဖြင့္လွစ္ထားေသာစင္တာကုိ ေနရာအသစ္တြင္ ၂၀၁၇ ေႏွာင္းပုိင္း၌ ေျပာင္းေရႊ႕ ဖြင့္လွစ္သြားမည္ျဖစ္ပါသည္။ အမွတ္တံဆိပ္အသစ္ႏွင့္ အသစ္ေျပာင္းလဲလုိက္္သည့္ ရန္ကုန္အေမရိကန္စင္တာ (American Center Yangon) အမည္သစ္က လက္ရွိစင္တာ၏ဂုဏ္ယူဖြယ္ရာအေမြအႏွစ္ကုိ သာမက အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုႏွင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံတုိ႔ အၾကား နက္ရႈိင္းေသာဆက္ဆံေရးကုိလည္း ထင္ဟပ္ေနမည္ျဖစ္ပါသည္။ အမွတ္တံဆိပ္တြင္ ေပါင္းစပ္ပါဝင္ေနေသာ ျမန္မာ့သမုိင္းဝင္ သေကၤတ ကရဝိတ္ႏွင့္ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုအလံ၏ အစိတ္အပုိင္းတုိ႔က အေမရိကန္စင္တာရန္ကုန္ (American Center Yangon) က ကုိယ္စားျပဳေသာ ခ်စ္ၾကည္ရင္းႏွီးမႈႏွင့္ မိတ္ဖက္လက္တြဲမႈတုိ႔၏ စံနမူနာကုိျပသပါသည္။ “ျပန္ၾကားေပးရန္၊ ဆန္းသစ္ရန္၊ စိတ္ကူးရင့္သန္ကြန္႔ျမဴးရန္” ဟူေသာ ရန္ကုန္အေမရိကန္စင္တာအသစ္၏ ေဆာင္ပုဒ္က သင္ယူေလ့လာျခင္း၊ ဆန္းသစ္ျခင္းႏွင့္ နည္းပညာတုိ႔အေပၚ အာရုံစုိက္မႈ တုိးပြားလာေနျခင္းကုိ ေဖာ္ညႊန္းျပသေနပါသည္။

###