အေမရိကန္လယ္ယာစုိက္ပ်ဳိးေရးဝန္ႀကီးဌာနျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ေရာက္ရွိျခင္းႏွင့္ထိေတြ႔ဆက္ဆံေရးက႑တုိးခ်ဲ႕ျခင္း

ႏုိင္ငံရပ္ျခားလယ္ယာစုိ္က္ပ်ဳိးေရးဆုိင္ရာဝန္ေဆာင္မႈဌာန၏ျပည္သူ႔ေရးရာဌာနကုိ ဆက္သြယ္ရန္ (၂၀၂) ၂၇၀-၇၁၁၆     အေမရိကန္လယ္ယာစုိက္ပ်ဳိးေရးဝန္ႀကီးဌာနျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ေရာက္ရွိျခင္းႏွင့္ထိေတြ႔ဆက္ဆံေရးက႑တုိးခ်ဲ႕ျခင္း     ရန္ကုန္၊ ျမန္မာ၊ ၾသဂုတ္ ၈၊ ၂၀၁၆ — အေမရိကန္ လယ္ယာစုိက္ပ်ဳိးေရးဝန္ႀကီးဌာန၏ ႏုိင္ငံရပ္ျခားလယ္ယာစုိ္က္ပ်ဳိးေရးဆုိင္ရာ ဝန္ေဆာင္မႈဌာနသည္ ရန္ကုန္ၿမဳိ႕တြင္ ၎၏ရုံးခန္းအသစ္တစ္ခု ဖြင့္လွစ္ျခင္းႏွင့္အတူ ျမန္မာႏုိင္ငံအတြင္း ၎ဌာန၏ လႈပ္ရွားေဆာင္ရြက္မႈမ်ားႏွင့္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကုိတုိးခ်ဲ႕ေနပါသည္။   “ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ ႏုိင္ငံရပ္ျခားလယ္ယာစုိ္က္ပ်ဳိးေရးဆုိင္ရာဝန္ေဆာင္မႈဌာန ဖြင့္လွစ္ျခင္းက ကုန္သြယ္မႈနဲ႕ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈကေနၿပီး နွစ္ႏုိင္ငံၾကား ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈေတြ အားေကာင္းလာေစဖုိ႔ခ်မွတ္ထားတဲ့ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုရဲ႕သႏၷိ႒ာန္ေတြထဲက တစ္ခု ျဖစ္ပါတယ္”  “ျမန္မာႏုိင္ငံအေနနဲ႕ ကမာၻလုံးဆုိင္ရာစီးပြားေရးက႑မွာ ပုိမုိပူးေပါင္းပါဝင္ႏိုင္ေရးနဲ႔ ဒီႏုိင္ငံကျပည္သူေတြ လက္ေတြ႔ ခံစားႏိုင္မယ့္ စီးပြားေရးအက်ဳိးရလာဒ္ေတြေဆာင္ၾကဥ္းေပးႏိုင္ေရးမွာ အေထာက္အကူျဖစ္ေစမယ့္ အားလုံးပါဝင္ႏုိင္တဲ့ စီးပြားေရး ဖြံ႔ၿဖဳိးမႈကုိကူညီပံ့ပုိးေပးသြားဖုိ႔ အေမရိကန္ လယ္ယာစုိက္ပ်ဳိးေရးဝန္ႀကီးဌာနက သႏၷိ႒ာန္ခ်ထားပါတယ္” ဟု ရုံးခန္းသစ္ တရားဝင္ ... Read More»

အေမရိကန္ဘ႑ာေရးဝန္ႀကီးဌာနမွ ျမန္မာႏုိင္ငံအေပၚထားရွိသည့္ အေရးယူပိတ္ဆုိ႔မႈဆုိင္ရာ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားျပင္ဆင္ျခင္း…

အေမရိကန္ဘ႑ာေရးဝန္ႀကီးဌာန ျပည္သူ႔ေရးရာရုံး ၂၀၁၆ ခုႏွစ္၊ ေမ ၁၇ ရက္   အေမရိကန္ဘ႑ာေရးဝန္ႀကီးဌာနမွ ျမန္မာႏုိင္ငံအေပၚထားရွိသည့္ အေရးယူပိတ္ဆုိ႔မႈဆုိင္ရာ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားျပင္ဆင္ျခင္း၊ တစ္သီးပုဂၢလ ပစ္မွတ္ထားအေရးယူပိတ္ဆုိ႔မႈ (SDN) ေအာက္တြင္ထားရွိေသာ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားျပင္ဆင္သတ္မွတ္ျခင္း၊ ထုိပစ္မွတ္ထားအေရး ယူပိတ္ဆုိ႔မႈေအာက္တြင္ရွိေနေသာ ႏုိင္ငံပုိင္စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားအား ဖယ္ရွားသတ္မွတ္ျခင္း   ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ႏုိင္ငံေရးျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားႏွင့္ စီးပြားေရးဖြံ႔ၿဖဳိးတုိးတက္မႈမ်ားကုိ အေထာက္အကူျဖစ္ေစရန္လည္းေကာင္း၊ ပစ္မွတ္ထားအေရးယူပိတ္ဆုိ႔မႈေအာက္တြင္ရွိေသာ စီးပြားေရးလုပ္ငန္မ်ား၊ လူပုဂၢဳိလ္မ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍လုိက္နာေဆာင္ရြက္ႏုိင္ေစရန္လည္းေကာင္း၊ အေမရိကန္ႏုိင္ငံျခားေရးမူဝါဒဆုိင္ရာ ရည္မွန္းခ်က္မ်ားကုိ အေကာင္အထည္ေဖာ္ႏုိင္ေစရန္အတြက္ ရည္ရြယ္ေသာ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္း ျပင္ဆင္သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား   ဝါရွင္တန္။                 ။ ျမန္မာႏုိင္ငံအေပၚတြင္က်န္ရွိေနေသးေသာ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ား 31 C.F.R. part 37 (“the Regulations”) ကုိ ျပင္ဆင္သတ္မွတ္ျခင္း၊ တစ္သီးပုဂၢလပစ္မွတ္ထား အေရးယူ ပိတ္ဆုိ႔မႈေအာက္တြင္ရွိေနေသာ လူပုဂၢဳိလ္မ်ားႏွင့္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ အေမရိကန္ ... Read More»

ရခုိင္ျပည္နယ္အတြင္း လတ္တေလာျဖစ္ပြားခဲ့ေသာျဖစ္ရပ္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ အေမရိကန္သံရုံး၏ ထုတ္ျပန္ခ်က္

ရခုိင္ျပည္နယ္အတြင္း လတ္တေလာျဖစ္ပြားခဲ့ေသာျဖစ္ရပ္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ အေမရိကန္သံရုံးက လြန္စြာ စုိးရိမ္မကင္းျဖစ္မိပါသည္။ ဧၿပီ ၁၉ ရက္က စစ္ေတြၿမိဳ႕နယ္၊ သဲေခ်ာင္းအနီး စက္ေလွတစ္စင္း နစ္ျမဳပ္ၿပီးေနာက္ ေၾကကြဲဝမ္းနည္းဖြယ္ရာ အသက္ဆုံးရႈံးခဲ့ရသူမ်ားႏွင့္ပတ္သက္သည့္ သတင္းအတြက္ မိမိတုိ႔မ်ားစြာ စိတ္မေကာင္းျဖစ္ရပါသည္။ ေဒသခံသတင္းမ်ားအရ ရုိဟင္ဂ်ာ လူမႈအသုိက္အဝန္းမ်ားမွဟု သိရွိရေသာ အသက္ဆုံးရႈံးခဲ့ရသူမ်ား၏ မိသားစုဝင္မ်ားႏွင့္ထပ္တူ ေၾကကြဲဝမ္းနည္းရပါေၾကာင္း အေမရိကန္ျပည္သူမ်ား ကုိယ္စားမိမိတုိ႔ ေျပာၾကားလုိပါသည္။ ရခုိင္ျပည္နယ္အတြင္း ေစ်းမ်ားသုိ႔သြားေရာက္ျခင္း၊ နိစၥဓူဝဘဝ ႏွင့္ အေျခခံက်ေသာေဆာင္ရြက္မႈမ်ားကုိ ကန္႔သတ္ထားျခင္းသည္ လူမႈအသုိက္အဝန္းမ်ားအတြင္း လူေနမႈဘဝ အရည္အေသြးမ်ားတုိးတက္ျမင့္မားေရးအတြက္ ရုန္းကန္လႈပ္ရွားရာတြင္ မလုိလားအပ္ေသာ အႏၴရာယ္မ်ား ျဖစ္ေစပါသည္။  ယင္းအျပင္ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္တပ္ဖြဲ႔မ်ားႏွင့္ ရခုိင္တပ္မေတာ္အၾကား ျမင့္တက္လာေနေသာ တုိက္ပြဲမ်ားေၾကာင့္ အရပ္သားမ်ား မတရားသျဖင့္ျပဳက်င့္ခံရၿပီး အသက္ဆုံးရႈံးမႈမ်ား ၾကဳံေတြ႔ရသည္ဟူေသာ စြပ္စြဲတင္ျပခ်က္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍လည္း မိမိတုိ႔စုိးရိမ္မကင္း ျဖစ္ရပါသည္။ ဤပဋိပကၡမ်ားေၾကာင့္ ... Read More»

သမၼတအိုဘားမား ၏ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ထံသုိ႔ တယ္လီဖုန္းေခၚဆုိျခင္း

သမၼတအိုဘားမားက ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ထံသုိ႔ ယေန႔ တယ္လီဖုန္းေခၚဆုိကာ ျပည္သူ႔ဆႏၵကို ထင္ဟပ္ေစသည့္ အရပ္သားဦးေဆာင္ေသာ အစိုးရတစ္ရပ္အား ဒီမိုကေရစီ နည္းလမ္းတက် အာဏာ လႊဲေျပာင္းေပးသည့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ဤသမိုင္းဝင္ျဖစ္စဥ္အတြက္ ဂုဏ္ယူဝမ္း ေျမာက္ေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့ ပါသည္။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ ခိုင္မာျပတ္သားသည့္ ႀကိဳးစားအားထုတ္မႈမ်ား၊ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာအတြင္း ႀကီးျမတ္သည့္ ကိုယ္က်ိဳးစြန္႔လုပ္ရပ္၊ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ အာဏာလႊဲေျပာင္းမႈတစ္ရပ္ေအာင္ျမင္ၿပီးေျမာက္ခဲ့ျခင္းႏွင့္ အမ်ိဳးသား ရင္ၾကားေစ့ေရး ေရွ႕ဆက္ေဆာင္ရြက္မႈတုိ႔ အတြက္လည္း ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကုိ ခ်ီးက်ဴး ဂုဏ္ျပဳေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ ေခါင္းေဆာင္မႈကို သမၼတအုိဘားမားက ႀကိဳဆိုၿပီး ပုိမုိ၍ အားလုံးပါဝင္ေသာ ၿငိမ္းခ်မ္းစည္ပင္ဝေျပာသည့္ အနာဂတ္တည္ေဆာက္ရာတြင္ ေအာင္ျမင္ေရးအတြက္ ျမန္မာႏုိင္ငံသားမ်ားႏွင့္ ျမန္မာအစိုးရအား ကူညီသြားမည့္ အေမရိကန္၏ ကတိကဝတ္ကိုလည္း အေလးေပး ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။ Read More»

သမၼတအိုဘားမား၏ ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ သမၼတ ဦးထင္ေက်ာ္ ထံသုိ႔ တယ္လီဖုန္းေခၚဆုိျခင္း

သမၼတအိုဘားမားက သမၼတ ဦးထင္ေက်ာ္ထံသုိ႔ ယေန႔ တယ္လီဖုန္းေခၚဆုိကာ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတအျဖစ္ စတင္တာဝန္ယူျခင္းအေပၚ ဂုဏ္ယူဝမ္းေျမာက္ေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။ ျပည္သူ႔ဆႏၵကိုထင္ဟပ္ေစသည့္ အရပ္သားဦးေဆာင္ေသာအစိုးရအား ဒီမိုကေရစီနည္းလမ္းတက် အာဏာလႊဲေျပာင္းေပးသည့္ ေရွ႕ဆက္လွမ္းမည့္ ဤသမိုင္းဝင္ေျခလွမ္းကုိ အေမရိကန္သမၼတက ႀကဳိဆုိလုိက္ပါသည္။  ပုိမုိ၍ အားလုံးပါဝင္ေသာ ၿငိမ္းခ်မ္းစည္ပင္ဝေျပာသည့္ အနာဂတ္ကိုတည္ေဆာက္ရာတြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံသားမ်ားႏွင့္ ျမန္မာအစိုးရအား ေထာက္ခံအားေပးသြားမည့္ အေမရိကန္၏ ကတိကဝတ္ကိုလည္း အေလးေပး ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။ မၾကာခင္က်ေရာက္ေတာ့မည့္ အတာသႀကၤန္ႏွင့္ ျမန္မာ့ႏွစ္သစ္ကူးပြဲေတာ္ အႀကဳိအျဖစ္ သမၼတ ဦးထင္ေက်ာ္ႏွင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံသားမ်ား အတြက္လည္း သမၼတအိုဘားမား က ဆုမြန္ေကာင္းမ်ား ေတာင္းလုိက္ပါသည္။ Read More»

Statement by the President on Burma’s Inauguration of President U Htin Kyaw

ျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္၏ သမၼတဦးထင္ေက်ာ္ ရာထူးတာ၀န္လႊဲေျပာင္းရယူျခင္းအတြက္ သမၼတအုိဘားမား၏ေၾကညာခ်က္   ျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္သမၼတအျဖစ္ ယေန႔ ရာထူးတာဝန္ လႊဲေျပာင္းရယူလက္ခံေသာ ဦးထင္ေက်ာ္ အတြက္ မိမိ ခ်ီးက်ဴးဂုဏ္ျပဳၿပီး သမၼတဦးထင္ေက်ာ္ႏွင့္အတူ သူ၏ အစုိးရအဖြဲ႔သစ္ႏွင့္ လက္တြဲေဆာင္ရြက္ရန္ ေမွ်ာ္လင့္လ်က္ရွိပါသည္။ ဦးထင္ေက်ာ္၏ သမၼတရာထူးတာဝန္ လႊဲေျပာင္းရယူလက္ခံျခင္းသည္ ဒီမိုကေရစီ နည္းလမ္းတက် ေ႐ြးေကာက္တင္ေျမႇာက္ျခင္းခံရေသာ အရပ္သား ဦးေဆာင္သည့္ အစိုးရထံသို႔ အသြင္ကူးေျပာင္းသည့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ သမိုင္းဝင္မွတ္တိုင္တစ္ရပ္ကုိ ကုိယ္စားျပဳျခင္းျဖစ္ပါသည္။ ျမန္မာ့သမိုင္းတြင္ အံ့ဩဘနန္းျဖစ္ရေသာ ဤအခိုက္အတန္႔သည္ ျမန္မာျပည္သူမ်ား၊ အင္စတီက်ဴး႐ွင္းမ်ားႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ အာဏာလႊဲေျပာင္းေရးအတြက္ အတူတကြ လုပ္ကိုင္ေဆာင္႐ြက္ခဲ့ေသာ ေခါင္းေဆာင္မ်ား၏ ႀကိဳးပမ္းမႈသက္ေသပင္ျဖစ္ၿပီး ၂၀၁၁ ခုႏွစ္ ကတည္းက စတင္ခဲ့ေသာ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးမ်ား၏ သိသာထင္႐ွားမႈကို ေဖာ္ညႊန္းလ်က္ ရွိပါသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံေ႐ွ႕ခရီးဆက္ရာတြင္ ပုိမုိက်ယ္ျပန္႔ေသာ  စီးပြားေရးဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေအာင္ေဆာင္႐ြက္ျခင္း၊ အမ်ဳိးသားျပန္လည္ရင္ၾကားေစ့ေရးကို တုိးတက္ေဖာ္ေဆာင္ျခင္း၊ ... Read More»

U.S. Embassy’s Statement on Ongoing Clashes in Shan State

တအာင္းအမ်ဳိးသားလြတ္ေျမာက္ေရးတပ္မေတာ္၊ ရွမ္းျပည္ျပန္လည္ထူေထာင္ေရး ေကာင္စီႏွင့္ ျမန္မာတပ္မေတာ္တုိ႔အၾကား ဆက္လက္ျဖစ္ပြားေနေသာ ပဋိပကၡမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ အေမရိကန္သံရုံး အေနျဖင့္မ်ားစြာစုိးရိမ္ပူပန္မိပါသည္။ အထူးသျဖင့္ရွမ္းႏွင့္ပေလာင္တုိင္းရင္းသား လူ႔အသုိက္အဝန္းမ်ားအား ဦးတည္၍ လူ႔အခြင့္အေရးခ်ဳိးေဖာက္ေနသည္ဟူေသာ စြပ္စြဲခ်က္မ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ စုိးရိမ္မိပါသည္။ အရပ္သားမ်ားအေပၚ အကာအကြယ္ေပးေရးအပါအဝင္ပဋိပကၡေဘးသင့္ျပည္သူမ်ားထံသုိ႔လူသားခ်င္း စာနာေထာက္ထားသည့္အဖြဲ႔အစည္းမ်ား အတားအဆီးမရွိသြားေရာက္ႏိုင္ေရးသည္ႏိုင္ငံတကာ၏ အေျခခံက်ေသာမူျဖစ္ပါသည္။ ထုိးစစ္ဆင္ေနမႈမ်ားသည္ေရရွည္တည္တံ့ခုိင္ျမဲေသာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးရရွိရန္ တည္ေဆာက္ေနသည့္ယုံၾကည္မႈကုိပ်က္ျပားေစပါသည္။ စကားဝုိင္းေဆြးေႏြးပြဲ ျပဳလုပ္ရန္အတြက္ စိတ္ရွည္သည္းခံျခင္းတရားကုိက်င့္သုံးၾကရန္ႏွင့္ကတိကဝတ္ကုိျပန္လည္ေဖာ္ေဆာင္ၾကရန္အားလုံးကုိ မိမိတုိ႔တုိက္တြန္းပါသည္။ သုိ႔မွသာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္သည္ဆက္လက္ျဖစ္ထြန္းေနမည္ျဖစ္ၿပီး ေနရပ္ေရႊ႕ေျပာင္းဒုကၡသည္မ်ားလည္း ေနရပ္သုိ႔ျပန္ႏုိင္မည္ျဖစ္ကာ ၎တုိ႔၏ ဘဝမ်ားကုိျပန္လည္ ထူေထာင္ႏိုင္မည္ျဖစ္ပါသည္။ Read More»
Show More ∨