၂၀၁၇ ခုႏွစ္အတြက္ ယဥ္ေက်းမႈထိန္းသိမ္းေရးဆုိင္ရာ သံအမတ္ႀကီးမ်ားရန္ပုံေငြ

ယဥ္ေက်းမႈထိန္းသိမ္းေရးဆုိင္ရာ သံအမတ္ႀကီးမ်ားရန္ပုံေငြ မွ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္အတြက္ ေပးအပ္မည့္ အေသးစားေငြေၾကး ေထာက္ပံ့ေရးအစီအစဥ္ အတြက္ အဆုိျပဳလႊာမ်ား ေခၚယူေနၿပီျဖစ္ေၾကာင္း ရန္ကုန္ၿမဳိ႕ အေမရိကန္သံရုံးႏွင့္ အေမရိကန္ ႏုိင္ငံျခားေရး ဝန္ႀကီးဌာန ပညာေရးႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈေရးရာ ဗ်ဴရုိ တုိ႔က ဝမ္းေျမာက္စြာ ေၾကညာအပ္ပါသည္။

သံအမတ္ႀကီးမ်ား ရန္ပုံေငြကုိ ယဥ္ေက်းမႈအေမြအႏွစ္မ်ား ထိန္းသိမ္းေနသည့္ ႏုိင္ငံမ်ားကုိ ကူညီရန္ႏွင့္ အျခားတစ္ပါးေသာ ယဥ္ေက်းမႈမ်ားကုိ အေမရိကန္က ေလးစားေၾကာင္း ျပသရန္အတြက္ ထူေထာင္ထားျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ ဤအစီအစဥ္အရ ရန္ပုံေငြရယူရန္ ေရြးခ်ယ္ခံရေသာ စီမံကိန္းမ်ားသည္ အေမရိကန္ ႏုိင္ငံျခားေရးမႈဝါဒ ဦးတည္ခ်က္မ်ားအား ျမွင့္တင္ေပးမည္ျဖစ္သလုိ ကမၻာတစ္ဝန္း ယဥ္ေက်းမႈ အေမြအႏွစ္မ်ားအား ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ရာ၌ အေမရိကန္၏ ဦးေဆာင္မႈကုိလည္း ျပသရာ ေရာက္မည္ျဖစ္ပါသည္။ ဤရန္ပုံေငြက ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ယဥ္ေက်းမႈဆုိင္ရာ အေမြအႏွစ္မ်ား အတြက္ သမုိင္းေၾကာင္းဆုိင္ရာ သုိ႔မဟုတ္ ယဥ္ေက်းမႈဆုိင္ရာ ထူးျခားမႈရွိေသာ ယဥ္ေက်းမႈနယ္ေျမ သုိ႔မဟုတ္ ပစၥည္းမ်ားကုိ ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ရန္ ရည္ရြယ္ပါသည္။ ယခုႏွစ္အတြက္ ေပးအပ္မည့္ အေသးစားေငြေၾကး ေထာက္ပံ့ေရး အစီအစဥ္မ်ားမွာ ေဒၚလာ တစ္ေသာင္း ($10,000) မွ ေဒၚလာ ႏွစ္သိန္း ($200,000) အထိ ပါဝင္မည္ ျဖစ္ပါသည္။

အဂၤလိပ္ဘာသာျဖင့္ ေရးသားထားေသာ အဆုိျပဳလႊာတင္ရန္ ေနာက္ဆုံးရက္မွာ ေသာၾကာေန႔၊ ဒီဇင္ဘာလ ၁၆ ရက္၊ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ျဖစ္ပါသည္။ အဆုိျပဳလႊာအတြက္ လုိအပ္မည့္ အခ်က္အလက္မ်ားကုိ ေက်းဇူးျပဳ၍ ေသခ်ာစြာ ဖတ္ရႈေစလုိပါသည္။

အဆုိျပဳလႊာမ်ားကုိ ပုံႏွိပ္ထားေသာ စာရြက္စာတမ္းျဖင့္ေပးပုိ႔လုိေသာ္…

 

ဝင္နီ ေဟာ့စတက္စတာ (ယဥ္ေက်းမႈေရးရာ အရာရွိ)

ျပည္သူ႔ေရးရာဌာန၊ အေမရိကန္သံရုံး

အမွတ္ ၁၁၀၊ တကၠသုိလ္ရိပ္သာလမ္း၊ ကမာရြတ္ၿမဳိ႕နယ္

ရန္ကုန္၊ ျမန္မာ

 

သုိ႔ လိပ္မူ၍ေပးပုိ႔ႏိုင္ပါသည္။

 

အီးေမးလ္ျဖင့္ေပးပုိ႔လုိပါက…

HofstetterWL@state.gov

သုိ႔ ေပးပုိ႔ႏုိင္ပါသည္။

ေဖာ္ျပရမည့္ အေၾကာင္းအရာမွာ…

၂၀၁၇ ခုႏွစ္အတြက္ ယဥ္ေက်းမႈထိန္းသိမ္းေရးဆုိင္ရာ သံအမတ္ႀကီးမ်ားရန္ပုံေငြ

ျဖစ္ပါသည္။

 

အေမရိကန္ ႏုိင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီးဌာနသည္ ေအာက္ေဖာ္ျပပါ နယ္ပယ္သုံးခု တြင္ ယဥ္ေက်းမႈဆုိင္ရာ အေမြအႏွစ္မ်ား ထိန္းသိမ္း ေစာင့္ေရွာက္ရန္အတြက္ ယဥ္ေက်းမႈထိန္းသိမ္းေရးဆုိင္ရာ သံအမတ္ႀကီးမ်ားရန္ပုံေငြ အစီအစဥ္မွ တစ္ဆင့္ အားေပးကူညီ ေထာက္ပံ့သြားမည္ ျဖစ္ပါသည္။

(က)      ယဥ္ေက်းမႈဆုိင္ရာနယ္ေျမမ်ား — ယဥ္ေက်းမႈဆုိင္ရာနယ္ေျမမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ အကန္႔အသတ္မရွိ္သည့္ သမုိင္းဝင္အေဆာက္အအုံမ်ား ႏွင့္ ေရွးေဟာင္းသုေတသန နယ္ေျမမ်ား ပါဝင္ပါသည္။

(ခ)        ယဥ္ေက်းမႈဆုိင္ရာပစၥည္းမ်ားႏွင့္ စုေဆာင္းထားရွိမႈ — ဤအခ်က္တြင္ ျပတုိက္၊ နယ္ေျမ သုိ႔မဟုတ္ အလားတူ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားပါဝင္ၿပီး အကန္႔အသတ္မရွိသည့္ ေရွးေဟာင္းသုေတသန၊ လူမ်ဳိးႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈ ဝိေသသ လကၡဏာဆုိင္ရာ ပစၥည္းမ်ား၊ ပန္းခ်ီလက္ရာပစၥည္းမ်ား၊ သစ္သား၊ ေက်ာက္ စေသာ အရာဝတၳဳမ်ားကုိ ထုဆစ္ထားသည့္ လက္ရာပစၥည္းမ်ား၊ ေပ၊ ပုရပိုက္ စေသာလက္ေရးမူ ပစၥည္းမ်ားႏွင့္ ျပတုိက္မ်ားတြင္ ထားရွိထိန္းသိမ္း ေစာင့္ေရွာက္ရန္လုိအပ္သည့္ အေထြေထြ ပစၥည္းမ်ား ပါဝင္ပါသည္။

(ဂ)        ရုိးရာဓေလ့ ထုံးတမ္းစဥ္လာမ်ားကုိ ေဖာ္ညႊန္းျပသသည့္ ယဥ္ေက်းမႈဆုိင္ရာ ဖြဲ႔စည္းမႈပုံစံမ်ား — ဤအခ်က္တြင္ ရုိးရာဂီတ အႏုပညာမ်ား၊ ဌာေန တုိင္းရင္းသား ဘာသာစကားမ်ားႏွင့္ လက္မႈပစၥည္းမ်ား ပါဝင္ပါသည္။

 

စီမံကိန္းမ်ားအတြက္ ေလွ်ာက္ထားသည့္ အဆုိျပဳလႊာမ်ားတြင္ ေအာက္ေဖာ္ျပပါ အခ်က္မ်ားႏွင့္ တစ္ခ်က္ သုိ႔မဟုတ္ တစ္ခ်က္ႏွင့္အထက္ ကုိက္ညီေသာ အဆုိျပဳလႊာမ်ားကုိ လာမည့္ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ဘ႑ာေရးႏွစ္တြင္ ေပးအပ္ရန္ ထည့္သြင္း စဥ္းစားသြားမည္ ျဖစ္ပါသည္။

(က)      ယဥ္ေက်းမႈဆုိင္ရာ ပုိင္ဆုိင္မႈ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ျခင္း သေဘာတူညီခ်က္ကဲ့သုိ႔ေသာ အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စု သေဘာတူစာခ်ဳပ္ သုိ႔မဟုတ္ ႏွစ္ႏုိင္ငံသေဘာတူညီမႈတြင္ ပါဝင္ေသာ လုိက္နာရမည့္ တာဝန္ဝတၱရားမ်ားကုိ တုိက္ရုိက္ အေထာက္အကူျပဳျခင္း

(ခ)        ကမၸည္းတင္ထားသည့္ ကမာၻ႔ေရွးေဟာင္း အေမြအႏွစ္နယ္ေျမမ်ား ထိန္းသိမ္း ေစာင့္ေရွာက္မႈတြင္ အေထာက္ အကူျပဳျခင္း

(ဂ)        ငလ်င္ႏွင့္ အျခားေသာ ေဘးအႏၱရာယ္က်ေရာက္တတ္ေလ့ရွိသည့္ ေဒသမ်ားရွိ ယဥ္ေက်းနယ္ေျမမ်ားႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈပစၥည္း စုေဆာင္းထားရွိမႈမ်ားအတြက္ က်ေရာက္ႏုိင္ေခ်ရွိေသာ ေဘးအႏၱရာယ္မ်ား ေလွ်ာ့ခ်မႈႏွင့္ ေဘးအႏၱရာယ္မ်ားအတြက္ ႀကဳိတင္ျပင္ဆင္မႈကုိ အေထာက္အကူျပဳျခင္း

(ဃ)      အမ်ဳိးသမီးမ်ား၊ လူငယ္မ်ား သုိ႔မဟုတ္ ကူညီေစာင့္ေရွာက္မႈ အျပည့္အဝမရရွိၾကေသာ လူမႈအသုိက္အဝန္းမ်ားႏွင့္ ဆက္ႏႊယ္ျခင္း

ဤအစီအစဥ္ႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍လည္းေကာင္း အဆုိျပဳလႊာလုိအပ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍လည္းေကာင္း ပုိမုိသိရွိလုိပါက ေအာက္တြင္ ေဖာ္ျပထားေသာ စာမ်က္ႏွာမ်ားတြင္ ၾကည့္ရႈႏုိင္ပါသည္။

Ambassadors Fund for Cultural Preservation (AFCP-2017) – Calling for Project Proposals – Large Grants Program

Ambassador’s Fund for Cultural Preservation 2017 – AFCP 2017 Small Grants Competition