ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာခံ-(၂၁) ရာစုပင္လုံ ဖြင့္ပြဲအခမ္းအနားႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ အေမရိကန္သံရုံး၏ေၾကညာခ်က္

ၾသဂုတ္ ၃၁၊ ၂၀၁၆

ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာခံ-(၂၁) ရာစုပင္လုံ ဖြင့္ပြဲအခမ္းအနားႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ အေမရိကန္သံရုံး၏ေၾကညာခ်က္

 ၾသဂုတ္လ ၃၁ ရက္တြင္ စတင္က်င္းပေသာ ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာခံ-(၂၁) ရာစုပင္လုံ ဖြင့္ပြဲအခမ္းအနားကုိ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုက ႀကဳိဆုိလုိက္ပါသည္။ အမ်ဳိးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရးႏွင့္ စည္းလုံးညီညြတ္ေရးအတြက္ အားလုံးပါဝင္သည့္ အျပန္အလွန္ေဆြးေႏြးမႈတစ္ရပ္တြင္ပါဝင္ရန္ဆႏၵရွိၾကေသာ ညီလာခံ၌္ တက္ေရာက္ၾကသူ အားလုံးကုိလည္း အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုက အတိအလင္းခ်ီးက်ဴးပါသည္။ ဤညီလာခံသည္ ေရရွည္တည္တံ့ေသာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးတစ္ရပ္အတြက္ အေရးႀကီးေသာ ျဖစ္စဥ္တစ္ခုျဖစ္ပါသည္။ ထို႔ျပင္ ႏုိင္ငံကုိ ဒီမုိကေရစီပုိမုိျပည့္ဝေသာ ျပည္ေထာင္စုႀကီးတစ္ရပ္အျဖစ္ အသြင္ကူးေျပာင္းေရးတြင္ အေထာက္အကူျဖစ္ေစၿပီး ျမန္မာႏုိင္ငံသားအားလုံး၏ အခြင့္အေရးမ်ားကုိ အျပည့္အဝေလးစားလုိက္နာကာ အားလုံးပါဝင္ေသာ ႏုိင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲတစ္ခုအတြက္ ပထမေျခလွမ္းတစ္ရပ္လည္းျဖစ္ပါသည္။ ျမန္မာသည္ တုိင္းရင္းသားမ်ားႏွင့္ ဘာသာေရးမတူကြဲျပားမႈမ်ားေပါင္းစုံ ေနမႈတုိ႔မွ အင္အားမ်ားႏွင့္ သဟဇာတျဖစ္မႈမ်ားကုိ ရယူႏုိင္ရန္ က်ားကုတ္က်ားခဲႀကဳိးစားအားထုတ္ေနသည့္ ႏုိင္ငံ တစ္ႏုိင္ငံျဖစ္သည္ႏွင့္အညီ ဤႀကဳိးစားအားထုတ္မႈမ်ားသည္ ညီလာခံတက္ေရာက္ႏိုင္ေသာ ပုဂၢဳိလ္၊ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ ညီလာခံမတက္ေရာက္ႏိုင္ေသးေသာ ပုဂၢဳိလ္၊အဖြဲ႔အစည္းမ်ား အားလုံးထံမွ ကတိကဝတ္မ်ား ရရွိရန္လုိအပ္သည့္ ေရရွည္စိန္ေခၚမႈ ျဖစ္စဥ္တစ္ရပ္ ျဖစ္မည့္အေၾကာင္းကုိလည္း အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုက အသိအမွတ္ျပဳပါသည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ျပည္တြင္းပဋိပကၡမ်ားအဆုံးသတ္ေရးႏွင့္ ျပည္သူလူထုအားလုံးအတြက္ အက်ဳိးျဖစ္ထြန္းေစ၍ စြမ္းရည္မ်ားျမွင့္တင္ေပးႏုိင္မည့္ ေရရွည္တည္တံ့ေသာၿငိမ္းခ်မ္းေရးေအာင္ျမင္မႈရရွိရန္ အျမင္မတူသည့္ရႈေထာင့္မွ သေဘာထားမ်ားကုိလည္း ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆုိၾကကာ ယင္းအျမင္မ်ားကုိ ထည့္သြင္း စဥ္းစားၾကရန္ရည္သန္၍အားထုတ္ျခင္းအပါအဝင္ ေကာင္းမြန္ေသာ ယုံၾကည္မႈစိတ္ထားျဖင့္ ပါဝင္ေဆာင္ရြက္ ေနၾကသူမ်ားကုိလည္း အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုက ဆက္လက္ေထာက္ခံ အားေပးသြားမည္ျဖစ္ပါသည္။

###