ရခုိင္ျပည္နယ္အတြင္း လတ္တေလာျဖစ္ပြားခဲ့ေသာျဖစ္ရပ္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ အေမရိကန္သံရုံး၏ ထုတ္ျပန္ခ်က္

Rakhine

ရခုိင္ျပည္နယ္အတြင္း လတ္တေလာျဖစ္ပြားခဲ့ေသာျဖစ္ရပ္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ အေမရိကန္သံရုံးက လြန္စြာ စုိးရိမ္မကင္းျဖစ္မိပါသည္။ ဧၿပီ ၁၉ ရက္က စစ္ေတြၿမိဳ႕နယ္၊ သဲေခ်ာင္းအနီး စက္ေလွတစ္စင္း နစ္ျမဳပ္ၿပီးေနာက္ ေၾကကြဲဝမ္းနည္းဖြယ္ရာ အသက္ဆုံးရႈံးခဲ့ရသူမ်ားႏွင့္ပတ္သက္သည့္ သတင္းအတြက္ မိမိတုိ႔မ်ားစြာ စိတ္မေကာင္းျဖစ္ရပါသည္။ ေဒသခံသတင္းမ်ားအရ ရုိဟင္ဂ်ာ လူမႈအသုိက္အဝန္းမ်ားမွဟု သိရွိရေသာ အသက္ဆုံးရႈံးခဲ့ရသူမ်ား၏ မိသားစုဝင္မ်ားႏွင့္ထပ္တူ ေၾကကြဲဝမ္းနည္းရပါေၾကာင္း အေမရိကန္ျပည္သူမ်ား ကုိယ္စားမိမိတုိ႔ ေျပာၾကားလုိပါသည္။ ရခုိင္ျပည္နယ္အတြင္း ေစ်းမ်ားသုိ႔သြားေရာက္ျခင္း၊ နိစၥဓူဝဘဝ ႏွင့္ အေျခခံက်ေသာေဆာင္ရြက္မႈမ်ားကုိ ကန္႔သတ္ထားျခင္းသည္ လူမႈအသုိက္အဝန္းမ်ားအတြင္း လူေနမႈဘဝ အရည္အေသြးမ်ားတုိးတက္ျမင့္မားေရးအတြက္ ရုန္းကန္လႈပ္ရွားရာတြင္ မလုိလားအပ္ေသာ အႏၴရာယ္မ်ား ျဖစ္ေစပါသည္။  ယင္းအျပင္ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္တပ္ဖြဲ႔မ်ားႏွင့္ ရခုိင္တပ္မေတာ္အၾကား ျမင့္တက္လာေနေသာ တုိက္ပြဲမ်ားေၾကာင့္ အရပ္သားမ်ား မတရားသျဖင့္ျပဳက်င့္ခံရၿပီး အသက္ဆုံးရႈံးမႈမ်ား ၾကဳံေတြ႔ရသည္ဟူေသာ စြပ္စြဲတင္ျပခ်က္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍လည္း မိမိတုိ႔စုိးရိမ္မကင္း ျဖစ္ရပါသည္။ ဤပဋိပကၡမ်ားေၾကာင့္ ဒုကၡမ်ားၾကဳံေတြ႔ခံစားခဲ့ရေသာ မိသားစုဝင္မ်ားအတြက္လည္း စိတ္မေကာင္းျဖစ္ရေၾကာင္းေျပာၾကားလုိၿပီး သည္းခံထိန္းသိမ္းျခင္းတရားကုိ က်င့္သုံးၾကရန္ႏွင့္ အရပ္သားျပည္သူမ်ားကုိထိခုိက္ေစႏုိင္ေသာ ထပ္မံတုိက္ခုိက္မႈမ်ားအား ေရွာင္ရွားၾကရန္ ပါဝင္ပတ္သက္သည့္ အဖြဲ႔အစည္းအားလုံးကုိ မိမိတုိ႔ ေတာင္းဆုိပါသည္။ ရခုိင္ျပည္နယ္အတြင္းရွိ ျပည္သူလူထုအားလုံးအတြက္ အေျခအေနအရပ္ရပ္ တုိးတက္ ေကာင္းမြန္ေစရန္ႏွင့္ အခ်င္းခ်င္း ရင္ၾကားေစ့ေရး၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ တည္ၿငိမ္ေရးေအးခ်မ္းေရးတုိ႔ တုိးျမွင့္ရန္အတြက္ ထားရွိထားသည့္ ျမန္မာအစုိးရ၏ ကတိကဝတ္ကုိလည္း မိမိတုိ႔ၾကဳိဆုိပါသည္။ ဤရည္မွန္းခ်က္မ်ား ေအာင္ျမင္ေရးအတြက္ ျမန္မာအစုိးရ၊ ႏိုင္ငံတကာအသုိက္အဝန္း၊ ျမန္မာႏုိင္ငံသားမ်ားႏွင့္ အတူ မိမိတုိ႔ အနီးကပ္ လက္တြဲေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ပါသည္။