ပူးတြဲ ေၾကညာခ်က္

ပူးတြဲ ေၾကညာခ်က္

၂၀၁၆ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာလ ၂၉ ရက္

ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္၊ ဒိန္းမတ္၊ ဂ်ပန္၊ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု ႏိုင္ငံမ်ား၊ ဥေရာပသမဂၢႏွင့္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာအလုပ္သမားေရးရာအဖြဲ႔ (ILO) တို႔သည္  ၂၀၁၆ခုႏွစ္  စက္တင္ဘာလ ၂၈ ရက္ႏွင့္ ၂၉ ရက္ေန႔မ်ားတြင္  ျမန္မာႏိုင္ငံ၌ အေျခခံအလုပ္သမားအခြင့္အေရးမ်ားႏွင့္လက္ေတြ႔က်င့္သံုးမႈမ်ားကို အားေပးရန္ပဏာမေဆာင္ရြက္မႈေျခလွမ္း အတြက္ ပါဝင္သက္ဆိုင္သူမ်ားဖိုရမ္ကို ဒုတိယအႀကိမ္ေျမာက္ က်င္းပခဲ့ပါသည္။ (ပဏာမေျခလွမ္းအဖြဲ႔)

 

ဤ ပါဝင္သက္ဆိုင္သူမ်ား၏ဖိုရမ္တြင္  ျမန္မာႏိုင္ငံ၏သံုးပြင့္ဆိုင္မိတ္ဖက္မ်ား၊ အျခားပါဝင္သူအစိုးရမ်ား၊ ILO၊ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးမိတ္ဖက္မ်ား၊ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာစီးပြားေရးလုပ္ငန္းအဖြဲ႔မ်ားႏွင့္ ရင္းႏွီးျမႈပ္ႏွံသူမ်ားအျပင္  အျခားလူမႈအဖြဲ႔အစည္းမ်ားမွကိုယ္စားလွယ္မ်ား  အၾကား  ေဆြးေႏြးမႈမ်ား လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ခဲ့ပါသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံ အလုပ္သမားေရးရာဥပေဒမ်ားႏွင့္အေလ့အက်င့္မ်ားကို ေခတ္ႏွင့္အညီျပဳျပင္ျခင္းအတြက္ ဦးစားေပးရမည့္အရာမ်ား၊ စိန္ေခၚမႈမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍လည္းေကာင္း၊   အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာအလုပ္သမား ေရးရာစံခ်ိန္စံညႊန္းမ်ားကို ေလးစားလိုက္နာျခင္းႏွင့္ပတ္သက္၍လည္းေကာင္း၊ ထို႔ျပင္  ဤလုပ္ငန္းစဥ္၌ ျပည္တြင္း  ျပည္ပမွ သက္ဆ္ိုင္သူမ်ားအားလံုးပါဝင္သည့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈကို မည္သို႔ျမွင့္တင္မည္ဟူသည္ႏွင့္ပတ္သက္၍လည္းေကာင္း  ၎တို႔၏အျမင္မ်ားကို ေဝငွၾကပါသည္။

 

တက္ေရာက္သူမ်ားတို႔က  ၂၀၁၅ခုႏွစ္ ေမလက ေနာက္ဆံုးက်င္းပခဲ့ေသာ သက္ဆိုင္သူမ်ားဖိုရမ္အၿပီး စတင္လုပ္ေဆာင္သည့္ အလုပ္သမားေရးရာဥပေဒမ်ားႏွင့္အေလ့အက်င့္မ်ားကို လိုက္ေလ်ာညီေထြမႈ ရွိေအာင္ျပင္ဆင္ ညွိႏိႈင္းျခင္းႏွင့္ပတ္သက္သည့္ တိုးတက္ျဖစ္ထြန္းမႈမ်ားကို  ႀကိဳဆိုၾကပါသည္။ သိသာထင္ ရွားဆံုးျဖစ္သည့္ တိုးတက္မႈမ်ားတြင္ အထူးသျဖင့္ပါဝင္သည္မ်ားမွာ –

  • အလုပ္သမားဥပေဒျပင္ဆင္ေရးဆြဲျခင္းအေပၚ သံုးပြင့္ဆိုင္မိတ္ဖက္မ်ားတို႔၏ထပ္မံႀကိဳးပမ္းသည့္ သႏၷိ႒ာန္။ က႑အလိုက္လုပ္ေဆာင္မည့္အေပၚ ေယဘုယ်အားျဖင့္သေဘာတူၾကသည္။ ဆိုလိုသည္မွာ က႑အမွတ္ (၁) တြင္၊ ဦးစားေပးေရြးျခယ္ထားသည့္ဥပေဒမ်ားကို ျပင္ဆင္ျခင္း၊ က႑အမွတ္(၂)တြင္၊ အလုပ္သမားေရးရာစံခ်ိန္စံညႊန္းဥပေဒ ကိုေဖာ္ထုတ္ေရးဆြဲျခင္း၊ က႑အမွတ္(၃)တြင္၊ တစ္စုတစ္စည္းတည္းေပါင္းစည္းထားၿပီး တစ္ခုႏွင့္တစ္ခုဆက္စပ္ေနသည့္ အလုပ္သမားဥပေဒအစု ကိုေဖာ္ထုတ္ေရးဆြဲျခင္း   တို႔ျဖစ္သည္။
  • သံုးပြင့္ဆိုင္မိတ္ဖက္မ်ားတို႔က ျပ႒ာန္းမည့္ဥပေဒသစ္သည္  အေျခခံ အျပည္ျပည္ဆ္ိုုင္ရာလုပ္သမားေရးရာ စံခ်ိန္စံညႊန္းမ်ားကို လိုက္နာရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သေဘာတူ ၾကသည္။ ထို႔ျပင္  ျပည္တြင္း၌ရွိသည့္စိန္ေခၚမႈမ်ားႏွင့္ စြမ္းေဆာင္ႏိုင္သည့္အားမ်ားကို  သိမွတ္လ်က္ ဤလုပ္ငန္းစဥ္ကိုေဆာင္ရြက္ရာတြင္ အျခားအျပည္ျပည္ဆိုင္ရာစံႏႈန္းမ်ားေအာက္မွ လုပ္ေဆာင္သြားပါမည္။
  • အလုပ္သမားဥပေဒျပင္ဆင္ေရးဆြဲျခင္းလုပ္ငန္းစဥ္အတြက္  တိုင္ပင္ေဆြးေႏြးရန္ ခိုင္ခန္႔သည့္ ယႏၲရားအျဖစ္ အမ်ိဳးသားအဆင့္ သံုးပြင့္ဆိုင္အျပန္ အလွန္ေဆြးေႏြးေျပာဆိုျခင္းဖိုရမ္ (NTDF) ကို၊  အလုပ္သမား၊လူဝင္မႈႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ျပည္သူ႔အင္အားဝန္ႀကီး႒ာနမွသဘာပတိအျဖစ္ ေဆာင္ရြက္ ၿပီး  အလုပ္ရွင္  အလုပ္သမားမ်ားတို႔က ကိုယ္စားလွယ္မ်ားအျဖစ္ပါဝင္ေသာအဖြဲ႔ႀကီးအျဖစ္ အတည္တက်ျဖစ္ေစရန္  သံုးပြင့္္ဆိုင္မိတ္ဖက္မ်ားက သေဘာတူၾကသည္။
  • သံုးပြင့္ဆိုင္မိတ္ဖက္မ်ားပါဝင္သည့္တိုင္ပင္ေဆြးေႏြးမႈမ်ားကို အႀကိမ္ႀကိမ္ျပဳလုပ္ၿပီးသည့္ေနာက္ ပထမဦးဆံုးေသာ အနည္းဆံုးအခေၾကးေငြကို ၂၀၁၅ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္လ ၂၈ရက္ေန႔တြင္  ေၾကညာခဲ့သည္။
  • အလုပ္သမားဥပေဒျပင္ဆင္ေရးဆြဲျခင္းအတြက္ ပထမဦးဆံုးေသာ သံုးပြင့္ဆိုင္မိတ္ဖက္မ်ားပါဝင္ သည့္အၾကံေပးလုပ္ငန္းက႑ကို  ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ ေအာက္တိုဘာလတြင္  လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ခဲ့ပါသည္။ ထိုေဆြးေႏြးပြဲတြင္ သံုးပြင့္ဆိုင္မိတ္ဖက္မ်ားတို႔က  ျမန္မာႏိုင္ငံ၌ အနာဂတ္ အလုပ္ရွင္ အလုပ္သမား ဆက္ဆံေရးအတြက္ ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္အာရံုကို  ေဖာ္ထုတ္ခဲ့ၾကသည္။
  • အလုပ္လုပ္ႏိုင္သည့္အငယ္ဆံုးအသက္ကို ၁၃ႏွစ္မွ၁၄ႏွစ္သို႔ တိုးျမွင့္ျခင္း၊ ၁၈ႏွစ္ေအာက္ ကေလး မ်ားအတြက္အႏၲရာယ္ရွိသည့္အလုပ္မ်ားစာရင္းကိုေဖာ္ထုတ္ျခင္း၊ လုပ္ငန္းခြင္ေဘးအႏၲရာယ္ ကင္းရွင္းေရးႏွင့္က်န္းမာေရးဥပေဒၾကမ္းေရးဆြဲျခင္းတို႔အပါအဝင္ ျပ႒ာန္းထားသည့္အဓိက ဥပေဒမ်ားကို ျပင္ဆင္ခဲ့ပါသည္။

 

အလုပ္သမားမ်ား၊ အလုပ္ရွင္မ်ား၊ လူမႈအဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္အျခားပါဝင္သက္ဆိုင္သူမ်ား၏ပါဝင္လုပ္ေဆာင္မႈ အေပၚတြင္ထပ္ဆင့္လ်က္  ပဏာမေျခလွမ္းအဖြဲ႔၏မိတ္ဖက္မ်ားက  ဤအဖြဲ႔ကိုပံ့ပိုးေပးမည္ဟူသည့္ ၎တို႔၏ ကတိကဝတ္ကိုထပ္မံအတည္ျပဳၾကသည္။ ယင္းတို႔တြင္  ၂၀၁၅ခုႏွစ္ဖိုရမ္တြင္သေဘာတူခဲ့ၾကသည့္ အလုပ္သမားဥပေဒျပင္္ဆင္ေရးဆြဲျခင္းအစီအစဥ္ ပါဝင္ပါသည္။ ေခတ္ႏွင့္ေလ်ာ္ညီ၍ ညီညြတ္ဆက္စပ္မႈရွိ သည့္အလုပ္သမားဥပေဒေဖာ္ထုတ္ေရးႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ ေနာက္ထပ္ေဆာင္ရြက္ရမည့္လုပ္ငန္း၌ ဦးစားေပးရမည့္အခ်က္မ်ားကိုေဖာ္ထုတ္ျခင္း၊ အလုပ္သမားေစ်းကြက္တြင္အဓိကလႈပ္ရွားေနသူမ်ားအတြက္ အဖြဲ႔အစည္းဆိုင္ရာစြမ္းရည္မ်ားတည္ေဆာက္ေပးျခင္း၊ လူမႈေရးမိတ္ဖက္မ်ား၏အဖြဲ႔အစည္းမ်ား၊ အနိမ့္ဆံုးအခေၾကးေငြသတ္မွတ္သည့္အဖြဲ႔၏စြမ္းေဆာင္ရည္မ်ားကိုတည္ေဆာက္ေပးျခင္း၊ အလုပ္သမား ေရးရာစစ္ေဆးေရးအဖြဲ႔ႏွင့္အျငင္းပြားမႈေျဖရွင္းေရးအဖြဲ႔မ်ားတို႔၏စြမ္းေဆာင္ရည္မ်ုားကို  တည္ေဆာက္ေပး ျခင္း တို႔လည္းပါဝင္ပါသည္။

ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲရမည့္အဓိက က႑မ်ားတြင္ပါဝင္သည္မ်ားမွာ – အလုပ္သမားအခြင့္အေရး အလုပ္ရွင္အဖြဲ႔အစည္း မ်ားတို႔ႏွင့္ဆက္ႏြယ္သည့္ကာကြယ္မႈမ်ားကိုတိုးျမွင့္ျခင္း၊ အလုပ္သမား အျငင္းပြားမႈဆ္ိုင္ရာ ခန္႔ခြဲႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍အားေကာင္းေအာင္ျပဳလုပ္ေပးျခင္း၊  အလုပ္အကိုင္ခန္႔ အပ္မႈဆိုင္ရာစာခ်ဳပ္မ်ားကို ျပန္လည္ဆန္းစစ္ျခင္း၊ အဆိုးဝါးဆံုးေသာကေလးအလုပ္သမားခိုင္းေစမႈပံုစံမ်ား ကို အတည္ျပဳေဖာ္ထုတ္ျခင္း၊ လုပ္ငန္းခြင္ဆိုင္ရာေဘးအႏၲရာယ္ကင္းရွင္းေရးႏွင့္က်န္းမာေရးအတြက္ ေသခ်ာမႈရွိေစျခင္း  တို႔ျဖစ္ပါသည္။

 

ပါဝင္သူမ်ားက ယင္းတို႔လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ားအၾကား  ညွိႏႈိင္းေဆာင္ရြက္မႈ၏အေရးပါပံုကို အသိအမွတ္ ျပဳပါသည္။ ထို႔ျပင္ ပါဝင္သက္ဆိုင္သူမ်ားအၾကား အျပန္အလွန္ေဆြးေႏြးေျပာဆိုမႈ ျမွင့္တင္ရမည္ကိုလည္း သေဘာတူၾကသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ႀကိဳးပမ္းမႈကို  ပံ့ပိုးအားေပးရန္အတြက္ ပါဝင္သက္ဆိုင္သူမ်ားဖိုရမ္ကို ၂၀၁၇ ခုႏွစ္၌  တတိယအႀကိမ္ေျမာက္ က်င္းပရန္ သေဘာတူၾကပါသည္။ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးမိတ္ဖက္မ်ား ကလည္း  ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးလုပ္ငန္းမ်ုား၌ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ျခင္း၊ နည္းပညာအကူအညီမ်ားေပးျခင္းတို႔ျဖင့္  အလုပ္သမားဥပေဒျပင္ဆင္ေရးဆြဲျခင္းလုပ္ငန္းစဥ္ကို  ပံ့ပိုးရန္  ကတိကဝတ္ျပဳၾကပါသည္။

 

ပဏာမေျခလွမ္းအဖြဲ႔သည္ အစိုးရအာဏာပိုင္မ်ားႏွင့္ပါဝင္သက္ဆိုင္သူမ်ားတို႔ကို အေျခခံအလုပ္သမား အခြင့္အေရးမ်ား၊ ေကာင္းမြန္သည့္အလုပ္ရွင္ အလုပ္သမားဆက္ဆံေရးႏွင္၊့ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္း တာဝန္ယူမႈရွိေသာစီးပြားေရးအေလ့အက်င့္မ်ား တို႔ကိုျမွင့္တင္လုပ္ေဆာင္ရန္အတြက္  အလယ္အလတ္ ႏွင့္ကာလရွည္အတြက္ အကူအညီေပးရန္ ရည္ရြယ္ထားသည္။ ပါဝင္သည့္အစိုးရမ်ားႏွင့္ ILO သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏အလုပ္သမားေစ်းကြက္အုပ္ခ်ဳပ္မႈတိုးတက္လာေစရန္အလို႔ငွာ သက္ဆက္ဆိုင္သူမ်ားအားလံုး ပါဝင္လုပ္ေဆာင္ၾကေရးအတြက္   တိုက္တြန္းအားေပးပါသည္။ အတူတကြေပါင္းစည္းလုပ္ေဆာင္ျခင္းအား ျဖင့္အစိုးရမ်ားႏွင့္ပါဝင္သက္ဆိုင္သူမ်ားတို႔သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံကိုဆြဲေဆာင္မႈရွိ၍ တည္တန္႔ခိုင္ၿမဲေသာ ကုန္သြယ္ဖက္၊ ရင္းႏွီးျမႈပ္ႏွံဖက္ ျဖစ္လာေစရန္  အားေကာင္းေသာလႈံ႔ေဆာ္မႈေပးႏိုင္ပါသည္။ ထို႔ျပင္  ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အဘက္ဘက္မွေရရွည္တည္တန္႔ခိုင္ၿမဲသည့္စီးပြားေရးဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္မႈရအတြက္လည္း တိုးျမွင့္ လုပ္ေဆာင္ေပးမည္ျဖစ္သည္။

 

ေနာက္ခံအေၾကာင္းအရာ

 ျမန္မာႏိုင္ငံ၌ အေျခခံအလုပ္သမားအခြင့္အေရးမ်ားႏွင့္လက္ေတြ႔က်င့္သံုးမႈမ်ားကို အားေပးရန္ ပဏာမေဆာင္ရြက္မႈေျခလွမ္း ကိုျမန္မာႏိုင္ငံအစိုးရ၊ ဒိန္းမတ္၊ ဂ်ပန္၊ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု၊ ဥေရာပသမဂၢႏွင့္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာအလုပ္သမားေရးရာအဖြဲ႔ (ILO) တို႔သည္  ၂၀၁၄ ခုႏွစ္မွစတင္ လုပ္ေဆာင္ခဲ့ပါသည္။ ထိုသို႔လုပ္ေဆာင္ရာတြင္  ျမန္မာႏိုင္ငံ၏အလုပ္သမားဥပေဒစုကိုေခတ္ႏွင့္ေလ်ာ္ညီ ေအာင္ျပင္ဆင္ေနသည့္ျမန္မာအစိုးႀကိဳးပမ္းမႈကိုကူညီပံ့ပိုးရန္အတြက္လည္းေကာင္း၊ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ အလုပ္သမားေရးရာစံခ်ိန္စံညႊန္းမ်ားကိုလိုက္နာျခင္း၌တိုးတက္ရန္လည္းေကာင္း၊  အစိုးရ၊ အလုပ္ရွင္မ်ား၊ အလုပ္သမားမ်ားႏွင့္ လူမႈအဖြဲ႔အစည္းမ်ားအၾကား အားပါးတရရွိလွသည့္အျပန္အလွန္ေဆြးေႏြးေျပာဆိုမႈ မ်ားရွိလာေစရန္လည္းေကာင္း ကူညီပံ့ပိုေပးရန္ ရည္ရြယ္ပါသည္။

 

အေသးစိတ္အခ်က္အလက္မ်ားသိႏိုင္ရန္အတြက္ Initiative Factsheet ကို ေက်းဇူးျပဳ၍ၾကည့္ပါရန္။